Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Socialdemokraterna vill

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, statlig närvaro, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
 • se till att det blir lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
 • öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

Ett starkare Sverige där klyftor mellan stad och land byggs bort

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Idag har vi problem med klyftor mellan stad och land.

Sverige kan uträtta stordåd även i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.

På landsbygden är väl underhållna vägar av särskilt stor vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, en fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service är andra viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi öka resurserna till regionala och lokala kulturverksamheter. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för att människor ska kan samlas och för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver därför fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Det skapar ett tryggare Sverige.

Det här har vi gjort

 • investerat miljarder i landsbygden till exempel genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
 • utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen, ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden
 • regeringen satsar 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet
 • den socialdemokratiskt ledda regeringen satsade ytterligare 1,4 miljarder kronor förra året, 500 miljoner kronor i år och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet
 • regeringen satsar 75 miljoner kronor för 2022, och samma belopp för 2023, till drivmedelsstationer i områden med gles service som är i behov av stöd
 • regeringen tillför 35 miljoner kronor årligen från och med 2023 till det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden. Det innebär att stödnivån permanentas till 70 miljoner kronor årligen
 • flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser där annan statlig närvaro saknas
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner kronor för åren 2020-2025 så att livsmedelsproduktionen i Sverige kan öka
 • Sverige ska ha en levande och livskraftig landsbygd med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. För programperioden 2023 - 2027 satsar regeringen på den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och kompletterande nationella åtgärder. Regeringen anslår totalt 28,5 miljarder kronor – 5,7 miljarder kronor per år
 • anslagit 200 miljoner kronor i stöd till produktion av biogas under 2021.

Uppdaterades senast: