Nationella prov

Rättvisa betyg och digitaliserade nationella prov

De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

Socialdemokraterna vill:

  • stoppa provfusket och öka rättssäkerheten
  • digitalisera de nationella proven
  • att de nationella proven ska stödja lärarna och bidra till en likvärdig betygsättning

Stödjande och rättssäkra nationella prov

De nationella proven fyller viktiga funktioner i skolan. De har som huvudsakliga syften att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Proven har dock kritiserats för att lärare tvingas ägna alldeles för mycket tid åt att administrera och rätta dem. Den tiden behövs med eleverna i stället.

Vi vill se till att lärares kunskapsbedömning och betygssättning av eleverna är rättssäker och likvärdig. Det är samtidigt viktigt att minska lärares administrativa börda i samband med genomförande av de nationella proven.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • avskaffat de mest kritiserade nationella proven, minskat antalet obligatoriska prov på gymnasiet och infört frivilliga bedömningsstöd
  • påbörjat digitaliseringen av de nationella proven
  • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
  • infört extern rättning av de nationella proven