Skog - Socialdemokraterna

Skog

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
 • att fler ska anställas inom de gröna näringarna
 • införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
 • stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.
Portrait of representative Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Håller du med?

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är en viktig resurs och har en nyckelroll för att ersätta fossila råvaror. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb i landsbygder. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande.

Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning. Ett Röj-stöd syftar till att göra det billigare för privata skogsägare att köpa tjänster för att röja skogsmark, vilket skulle skapa arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden.

Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter. Resurser måste finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras. Äganderätten ska beaktas.

Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det har tagits fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så kan ett starkt samhälle säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Uppdaterades senast: 15 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • tagit fram det första nationella skogsprogrammet i Sverige
 • ökat anslagen för skydd av skog och ersättning för skogsägare
 • initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
 • startat utredningar kring artskydd och ersättningar för skydd av skog för att säkerställa balansen mellan äganderätt och bevarande av biologisk mångfald
 • gett MSB ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränder.
Relaterade ämnen
 • Djurskydd

  Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Havsmiljö

  Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Jakt och viltvård

  Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Landsbygdspolitik

  Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mat

  Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skog

  Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.