Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Jobb och ekonomi

Vi socialdemokrater kommer göra det som krävs för att rädda så många svenska jobb och företag som möjligt under denna mycket svåra tid.

Trots flera stödpaket kommer alla jobb inte gå att rädda och arbetslösheten förväntas stiga rejält den kommande tiden. Därför ser vi nu också till att stärka tryggheten för den som förlorar jobbet – vi lämnar inte svenska löntagare i sticket. Tillsammans ska vi möta den akuta krisen och förbereda oss för vändningen med snabb omställning, så att fler ska kunna ta de jobb som kommer finnas tillgängliga på arbetsmarknaden.

På den här sidan kan du läsa mer om vad vi gör för att rädda svenska jobb och stärka tryggheten hos svenska löntagare.

 • En sjätte extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor.
 • Skattefria gåvor till anställda upp till 2000 kronor

  För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet och stärka den ekonomiska återhämtningen utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva, såsom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.
 • Det återinförda lokalhyresstödet förlängs

  Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.
 • Omställningsstödet till företag förlängs

  För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021.
 • Bostadsbidraget för barnfamiljer förstärks

  Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.
 • Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

  Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas.
 • Omställningsstödet förstärks för små företag

  Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.
 • Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

  Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.
 • Regeringen förlänger ersättningen för karens

  Regeringen införde under våren flera tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen och öka den ekonomiska tryggheten. Nu förlänger regeringen flera åtgärder till slutet av april 2021. Bland annat förlängs ersättningen för karens.
 • Förlängda krisåtgärder för att rädda svenska jobb

  Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att påverka svenska företag kraftigt. Det kräver fler åtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Nu förlänger den S-ledda regeringen vårens krisåtgärder för att hjälpa företag att ta sig igenom krisen och rädda så många svenska jobb som möjligt.
 • Stöd till enskilda näringsidkare

  Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av COVID-19. Det gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.
 • Stärkt idrott och kultur under krisen

  Idag meddelade regeringen förslag på lättnader i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta för att möjliggöra vissa kultur- och idrottsevenemang förutsatt att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt.
 • Inställda operationer ska inte leda till förlorad sjukpenning

  Regeringen har nu tagit viktiga beslut så att inställda operationer till följd av coronapandemin inte ska leda till att människor förlorar sin sjukpenning.
 • 280 miljoner kronor för jobb till unga

  Coronakrisen har allvarliga konsekvenser för jobben och unga har drabbats särskilt hårt av läget på arbetsmarknaden. Därför avsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen i våras 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillförs ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar jobb även i höst.
 • Fler ska kunna studera på högskola och universitet

  Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt då Coronaviruset påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Idag meddelade regeringen att ytterligare 1 300 nya permanenta utbildningsplatser tillförs inför hösten 2020.
 • Förebyggande sjukpenning till riskgrupper

  Riskgrupper som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19 ska ha rätt till förebyggande sjukpenning.
 • Regeringen satsar 380 miljoner kronor på den internationella responsen mot covid-19

  Regeringen presenterar idag stödpaket om 380 miljoner kronor för att ytterligare stödja den internationella responsen mot covid-19.
 • Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.
 • Sida uppdras analysera coronapandemins konsekvenser för biståndet

  Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 inom myndighetens verksamhetsområde. Sida ska också komma med förslag på hur verksamheten kan omprioriteras givet det förändrade omvärldsläget.
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ett tillägg i bostadsbidraget för barnfamiljer till följd av Coronakrisen. Förslaget innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Riktat bidrag till kollektivtrafiken

  Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Krisstöd till medier och kulturinstitutioner

  Regeringen har idag presenterat ett nytt krispaket för medier och statliga kulturinstitutioner, på totalt 819 miljoner kronor.
 • Förstärkning av a-kassan från dag 101

  Idag har regeringen och samarbetspartierna lagt fram flera förstärkningar av tidigare presenterade åtgärder för att mildra konsekvenserna av corona-pandemin. Ett av förslagen är höjt tak i a-kassan från dag 101, från 760 kr per dag till 1000 kr per dag.
 • Stort åtgärdspaket för jobb och företag

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ytterligare ett åtgärdspaket för att lindra de ekonomiska konskvenserna till följd av Covid-19s framfart i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor och syftar bland annat till att företag ska kunna överbrygga den akuta krisen och samtidigt kunna ställa om och anpassa sin verksamhet. Uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.
 • Åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden

  Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen agerar nu snabbt för att skydda svenska konsumenter.
 • Fler utbildningsplatser

  Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och för att möta behovet föreslås det att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av 6 000 platser till sommarkurser. För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).
 • Rabatt för hyreskostnader

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om en rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

 • Föräldrapenning vid skolstängning

  Socialdepartementet föreslår att systemet med föräldrapenning utvidgas. Det innebär bland annat att föräldrar ska få tillfällig föräldrapenning om skolor stängs med anledning av coronaviruset.
 • Förbättringar i systemet för korttidspermittering

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag förbättringar i systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden.
 • Särskilt utsatta riskgrupper

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka grupper som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Detta görs bland annat för att kunna fastställa vilka riskgrupper som ska erhålla ersättning när de stannar hemma från arbetet, för att undvika coronasmittan.
 • En miljard kronor till kultur och idrott

  Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.
 • Regeringsbeslut om samhällsviktig verksamhet

  Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.
 • Krispaket för svenska småföretag

  Regeringen presenterar nu ytterligare ett krispaket - denna gång riktat till landets småföretagare. Det innefattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader och en statlig lånegaranti.
 • Krispaket för jobb och omställning

  Regeringen presenterar nu ett nytt krispaket för jobb och omställning. Det innfattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
 • Förstärkt mediestöd

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Därtill slopas bland annat kravet på 55% eget redaktionellt material för att få ta del av presstödet.
 • Tryggar samhällsviktigt flyg

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.
 • 20 000 sommarjobb för ungdomar

  För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Bedömningen är det kan ge upp till 20 000 sommarjobb.Läs mer på aftonbladet.se Länk till annan webbplats.
 • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.
 • Regeringen beslutar att konsulärt bistånd höjs till 100 miljoner kronor

  Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen vid ett extra sammanträde den 1 april, att ytterligare öka resurserna för konsulärt stöd till svenskar resenärer utomlands.
 • Stärkt a-kassa med höjda ersättningar

   Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat åtgärder för att förstärka tryggheten för den som förlorar jobbet till följd av coronakrisen. Syftet med förslagen är att fler ska omfattas av a-kassan och att ersättningarna ska höjas.
 • Omfattande krispaket för svenska företag och jobb

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
 • Slopad karensavdrag för fler grupper

  Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
 • Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

  Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget, som har presenterats idag med anledning av coronaviruset.
 • Förslag om korttidsarbete för att hindra uppsägningar vid oroligheter på arbetsmarknaden

  Idag presenteras en stor vinst för Sveriges löntagare. Staten ger stöd för att låta personal gå ner i arbetstid i stället för att varsla. Det kan ske vid allvarliga ekonomiska problem hos en arbetsgivare som orsakats av omvärldshändelser, exempelvis ett stort sjukdomsutbrott eller extremväder. Människor slipper bli av med sina jobb och företag kan snabbt kan komma igång igen när läget vänder.
 • Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

  Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Uppdaterades senast: