Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Minskad smittspridning

Det övergripande målet med arbetet mot Covid-19 är att minska takten på smittspridningen. Det är viktigt för att kunna ”platta ut kurvan”, så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt - det skulle innebära en för stor påfrestning på sjukvården, som redan är ansträngd i detta läge.

Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle, för att få så stor effekt som möjligt. Vi kommer fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb. Våra expertmyndigheter och vår sjukvård gör allt de kan, men varje person i Sverige behöver ta sitt ansvar. Genom att var och en tar eget ansvar kan vi hålla nere nivån på smittspridningen.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen.

 • Satsningar på välfärden i pandemins nya fas

  Pandemin är inte över – men har gått in i en ny fas.I vårändringsbudgeten tillförs nu ytterligare 8 miljarder för att stärka välfärden och bland annat möjliggöra för hela den vuxna befolkningen att ta en fjärde dos vaccin.
 • Restriktioner - det här gäller vid jul och nyår

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bestämt att nya restriktioner för att begränsa smittspridningen ska införas från och med den 23 och 24 december. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
 • Covidbevis

  Från den 1 december kommer alla behöva visa upp covidbevis, även kallat covidpass, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar såsom till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. Har kan du läsa mer om vad ett coronapass är och hur du får ett.
 • Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin

  Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer, smittspårning och testning samt en förstärkning av myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ekonomisk ersättning när skola eller förskola stänger.
 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  Regeringen har nu presenterat sin plan för hur coronarestriktionerna ska tas bort. Planen innehåller fem olika steg. Steg 1 inleds den första juni. Det sista steget, steg 5, beräknas till september och innebär att restriktioner och rekommendationer i princip upphör helt.
 • Ytterligare 350 miljoner till skolan för att hantera pandemin

  Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver det. Dessutom satsas utöver det 100 miljoner kronor för att lovskola ska kunna erbjudas till de elever som behöver det.
 • Mediestödet höjs ytterligare för att främja journalistik i hela landet

  Coronapandemin har drabbat många nyhetsmedier hårt. Nu förstärker regeringen därför mediestödet med ytterligare 100 miljoner kronor under år 2021 för att främja journalistik i hela landet.
 • Fler matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

  För att motverka den ökade långtidsarbetslösheten föreslår regeringen en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.
 • Satsning på regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

  Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor. Förslagen är en del av vårändringsbudgeten för 2021.
 • Ytterligare satsning på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Pengarna ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin.
 • Satsning för att ta fram vaccinationsbevis

  Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att ta fram en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations­bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska vara till för att exempelvis underlätta resande för alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19.
 • Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

  Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget.
 • En sjätte extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor.
 • Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

  Anställda som har tillgång till gratis parkering på arbetsplatsen kommer även i år att slippa betala förmånsskatt för den. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid.
 • Skattefria gåvor till anställda upp till 2000 kronor

  För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet och stärka den ekonomiska återhämtningen utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva, såsom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.
 • Det återinförda lokalhyresstödet förlängs

  Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.
 • Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen och hantera pandemins effekter

  Regeringen föreslår flera åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen och hantera effekterna av pandemin. Sveriges kommuner och regioner tillförs mer pengar för bland annat vaccinationer, testning och smittspårning och sjuktransporter samt ersättning för att hantera covid 19-relaterad vård samt coronaköer i vården. Dessutom får Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO förstärkta resurser för att hantera pandemin.
 • Förlängningar av åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av covid-19

  Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid.
 • Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga

  Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge. Då lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation föreslår därför regeringen ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Utökade möjligheter för långtidsarbetslösa att studera

  Regeringen har beslutat att utöka möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att deltidsstudera vid sidan av sitt deltagande i programmet. Möjligheten till deltidsstudier vid sidan av programdeltagandet förlängs från sex till tolv månader.
 • Stöd till flygambulanstransporter för att säkra tillgång i hela landet

  Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Omställningsstödet till företag förlängs

  För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021.
 • Bostadsbidraget för barnfamiljer förstärks

  Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.
 • Fribeloppet inom studiemedlen slopas till och med 30 juni 2021

  Under coronapandemin har behovet av studenter som kan gå in och avlasta exempelvis vårdens arbete ökat. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. Därför föreslår regeringen att friloppet slopas fram till 30 juni 2021.
 • Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

  Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas.
 • Omställningsstödet förstärks för små företag

  Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.
 • Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

  Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.
 • Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

  Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor.
 • Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19

  Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.
 • Regeringen förlänger den tillfälliga föräldrapenningen

  Regeringen har idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten.
 • Stärkt forskning inom hälsa och välfärd

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.
 • Regeringen förlänger ersättningen för karens

  Regeringen införde under våren flera tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen och öka den ekonomiska tryggheten. Nu förlänger regeringen flera åtgärder till slutet av april 2021. Bland annat förlängs ersättningen för karens.
 • Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten tar kostnaderna för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Målet är att alla över 18 år samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.
 • Max åtta personer är normen för alla sociala situationer – även över jul och nyår

  Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vilka råd som gäller inför jul och nyår och berättade också att Sverige från och med den 14 december får skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som ersätter de lokala allmänna råd som i dag finns i landets regioner.
 • Förlängning av tillfälligt undantag i sjukförsäkringen vid inställd eller uppskjuten vård

  Den som får sin operation eller behandling uppskjuten på grund av corona ska inte bli av med sin ekonomiska trygghet. Därför föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Det innebär att den som är sjukskriven kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.
 • Sverige ingår nytt avtal som kan säkra vaccin mot covid-19 till hela befolkningen

  Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning. Med tidigare tecknade avtal innebär detta att Sverige, under förutsättning att de aktuella vaccin blir godkända, har säkrat vaccin till hela befolkningen.

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till 8 personer

  Regeringen föreslår att gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att sänkas från 50 till 8 personer. Detta föreslås gälla från tisdagen den 24 november. 
 • Äldre, riskgrupper och vårdpersonal prioriterade i Sveriges vaccinstrategi

  Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att personer över 70 år, personer i riskgrupper och vårdpersonal är prioriterade grupper i Sveriges vaccinstrategi.
 • Sverige säkrar vaccin mot covid-19

  Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren meddelade idag att regeringen har tagit nästa steg för att säkra vaccin mot covid-19.
 • Regeringen öppnar upp för inrikes resor

  Statsminister Stefan Löfven har nu meddelat att från den 13 juni kan inrikes resor genomföras av symtomfria personer.
 • Nya initiativ för testning och smittspårning

  Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Riktat bidrag till kollektivtrafiken

  Regeringen har presenterat ett riktat bidrag till kollektivtrafiken under coronakrisen på totalt tre miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Dags att öka takten i testningen

  Från dag ett har regeringen varit tydlig med att en storstorskalig testning ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, ordnad och säker. Under en pressträff meddelade socialminister Lena Hallengren att takten i testningen nu både kan och måste öka.
 • Nya regler för restauranger och krogar

  Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.
 • Utökad testning av Covid19

  Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården - både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.
 • Besöksförbud på äldreboenden

  Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.
 • Håll avstånd och ta personligt ansvar

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att man bör undvika större sociala sammanhang och att alla verksamheter i landet är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.
 • Inreseförbud

  Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott.
 • Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor

  Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Slutdatum för avråden kan komma att ändras.
 • Strategi för utökad nationell testning av covid-19

  Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka, bland annat tack vare att självtestning kan utökas.
 • Sverige bidrar med 100 miljoner kronor till FN:s humanitära respons för covid-19

  Sverige kommer att lämna ett initialt bidrag om 100 miljoner kronor till FN:s samlade globala humanitära appell för covid-19. Sverige svarar på så vis upp mot FN:s generalsekreterares uppmaning till världssamfundet att tillföra de resurser som krävs för att bekämpa pandemin och rädda liv och lindra mänskligt lidande.
 • Ny lag gör det möjligt att stänga skolor

  Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.
 • Undervisning på distans

  Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.
 • Slopad karensavdrag för fler grupper

  Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
 • Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

  Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Uppdaterades senast: