Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Krispaket för jobb och omställning

Regeringen presenterar nu ett nytt krispaket för jobb och omställning. Det innfattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

 • Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås sänkas tillfälligt.
 • Taket och grundbeloppet i a-kassan föreslås höjas tillfälligt.
 • De sex karensdagarna bör slopas tillfälligt
 • A-kassorna föreslås tillföras medel för sin handläggning

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik

 • Ökade medel föreslås till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program.
 • Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås förlängas med ytterligare ett år, för de som redan har det.
 • Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader.
 • Bidrag till kommuner föreslås för fler sommarjobb till ungdomar
 • Medel för gröna jobb föreslås för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

 • För att öka möjligheterna att studera på universitet och högskola föreslås antalet platser utökas.
 • Ökade medel föreslås för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor.
 • Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.
 • För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

 • Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen.
 • Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen.
 • Folkhögskolan föreslås byggas ut med full finansiering av staten.
 • Förbättrade möjligheter att studera på distans föreslås, dels genom att ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan vad gäller distanspedagogik, dels genom att göra fler distanskurser från studieförbunden tillgängliga.

Slopat fribelopp i studiemedlen

 • För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: