Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sida uppdras analysera coronapandemins konsekvenser för biståndet

Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 inom myndighetens verksamhetsområde. Sida ska också komma med förslag på hur verksamheten kan omprioriteras givet det förändrade omvärldsläget.

För att Sverige fortsatt, även under förändrade förutsättningar, ska kunna agera proaktivt och fatta långsiktiga och strategiska beslut om biståndsinsatser behöver regeringen ett brett kunskapsunderlag för sina överväganden. Uppdraget ska i ett första skede delredovisas senast den 31 juli och slutredovisas senast den 15 oktober.

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser. Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Uppdaterades senast: