Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Vård och omsorg

För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset.

För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal i välfärden – särskilt vid den här tidpunkten. Det är trots allt välfärdens medarbetare som står i frontlinjen mot viruset. Därför är det av yttersta vikt att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning finns där behoven finns, och att det snabbt kan omfördelas inom landet.

Tillsammans med myndigheterna och landets kommuner och regioner arbetar vi i riksdag och regering för att tillgodose välfärdens behov, öka tillgången av intensivvårdsplatser och tillhandahålla skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till personal i välfärden. Vi kommer ta oss igenom den här krisen tillsammans.

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi ser till välfärden och dess medarbetare får de resurser som krävs och det de behöver i kampen mot Covid-19.

 • Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin

  Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer, smittspårning och testning samt en förstärkning av myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ekonomisk ersättning när skola eller förskola stänger.
 • Satsning för att ta fram vaccinationsbevis

  Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att ta fram en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations­bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska vara till för att exempelvis underlätta resande för alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19.
 • Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen och hantera pandemins effekter

  Regeringen föreslår flera åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen och hantera effekterna av pandemin. Sveriges kommuner och regioner tillförs mer pengar för bland annat vaccinationer, testning och smittspårning och sjuktransporter samt ersättning för att hantera covid 19-relaterad vård samt coronaköer i vården. Dessutom får Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO förstärkta resurser för att hantera pandemin.
 • Stöd till flygambulanstransporter för att säkra tillgång i hela landet

  Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

  Nu kan gravida, som har arbeten där arbetsgivaren inte kan ordna en smittsäker arbetsmiljö, söka graviditetspenning. Detta gäller fär gravida mellan vecka 20 och 36, som av Socialstyrelsen nu klassas som riskgrupp för covid-19.
 • Fribeloppet inom studiemedlen slopas till och med 30 juni 2021

  Under coronapandemin har behovet av studenter som kan gå in och avlasta exempelvis vårdens arbete ökat. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. Därför föreslår regeringen att friloppet slopas fram till 30 juni 2021.
 • Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

  Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor.
 • En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare

  Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från chefer och personal, inte stod tillräckligt väl rustad.
 • Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19

  Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.
 • Stärkt forskning inom hälsa och välfärd

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.
 • Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten tar kostnaderna för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Målet är att alla över 18 år samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.
 • Max åtta personer är normen för alla sociala situationer – även över jul och nyår

  Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vilka råd som gäller inför jul och nyår och berättade också att Sverige från och med den 14 december får skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som ersätter de lokala allmänna råd som i dag finns i landets regioner.
 • Förlängning av tillfälligt undantag i sjukförsäkringen vid inställd eller uppskjuten vård

  Den som får sin operation eller behandling uppskjuten på grund av corona ska inte bli av med sin ekonomiska trygghet. Därför föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Det innebär att den som är sjukskriven kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.
 • Kostnadsfri vaccin mot
  covid-19

  När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara kostnadsfri för den som tar vaccinet, meddelade regeringen idag. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.
 • Inställda operationer ska inte leda till förlorad sjukpenning

  Regeringen har nu tagit viktiga beslut så att inställda operationer till följd av coronapandemin inte ska leda till att människor förlorar sin sjukpenning.
 • Nya initiativ för testning och smittspårning

  Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Särskilt utsatta riskgrupper

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka grupper som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Detta görs bland annat för att kunna fastställa vilka riskgrupper som ska erhålla ersättning när de stannar hemma från arbetet, för att undvika coronasmittan.
 • Utökad testning av Covid19

  Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården - både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.
 • Besöksförbud på äldreboenden

  Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.
 • Begränsat uttag av läkemedel

  Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Detta görs för att stoppa hamstring av läkemedel under coronakrisen.

 • Snabbspår för skyddsutrustning till sjukvården

  Regeringen inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av skyddsutrustning. Detta görs för att få fram mer skyddsutrustning till sjukvården och dess personal.
 • Strategi för utökad nationell testning av covid-19

  Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka, bland annat tack vare att självtestning kan utökas.
 • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.
 • Höjda statsbidrag till kommuner och regioner

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
 • Slopad karensavdrag för fler grupper

  Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
 • Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

  Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget, som har presenterats idag med anledning av coronaviruset.

Uppdaterades senast: