Internationellt

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del.

Internationella sekretariatet

Johan Hassel, Internationell sekreterare

Anita Bergqvist, Assistent

Partistödsprojekt

Ett demokratiskt styrelseskick är den bästa förutsättningen för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Därför bidrar Sverige genom partistödet till att människor i utvecklingsländer ska kunna organisera sig i politiska partier eller i organisationer som verkar politiskt.

Målet för partistödet är väl fungerande demokratiska partier och flerpartisystem i utvecklingsländer. Genom stöd till systerpartier i länder som inte är etablerade demokratier kan de svenska riksdags- partierna bidra till att stärka en demokratisk utveckling. Länder som är på väg från ett auktoritärt styrelseskick mot demokrati behöver ofta hjälp att bygga upp partier. Därför kan även organisationer som ännu inte formats till partier men som arbetar för en demokratisk förändring få del av partistödet.

Fakta om partistödet

  • Svenska riksdagspartier kan söka pengar från Sida till partiinriktat demokratistöd i utvecklingsländer. Stödet ska hanteras av en så kallad PAO, partianknuten organi- sation. Partiet måste också ha varit representerat i riks- dagen minst en av de två senaste mandatperioderna.
  • Socialdemokraternas stöd förmedlas via Palmecentret.
  • Det finns två syften med stödet, att stärka systerpartier och näraliggande politiska organisationer samt att stödja utveckling mot flerpartisystem.
  • Stödet till systerpartier och näraliggande politiska organisationer kan innebära samarbete med partier, partiliknande organisationer och förbund för till exempel ungdomar och kvinnor, förändringsaktörer i auktoritära stater och exilorganisationer som verkar för demokrati i hemlandet.
  • Stödet till flerpartisystem kan i sköra demokratier inne- bära att främja bildandet av plattformar för dialog och alliansbildande. Det kan också gå till att stärka opposi- tionspartier i svåra politiska miljöer. Riksdagspartierna uppmuntras att samarbeta kring de här insatserna genom att göra gemensamma ansökningar till Sida.
  • Partistödsmedel kan också användas för demokrati- uppbyggnad på Västra Balkan och i Östeuropa.
  • Stödet omfattar totalt 80 miljoner kronor per år perioden 2012–2014. Mandatfördelningen i riksdagen påverkar hur mycket pengar respektive parti kan få. Socialdemokraterna hanterar drygt 18 miljoner per år.
  • Partistödet startade som försöksverksamhet 1995 och permanentades 2002.
  • Flera andra länder förmedlar också partistöd, bland dem Danmark, Norge, Holland, Frankrike, Tyskland och USA.

(Källor: Regeringen, Sida)

PES Logotyp