Internationellt - Socialdemokraterna

Internationellt

En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater tror på alla människors lika rätt och värde. Vi vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vill utrota fattigdomen, skapa en säkrare värld, stärka demokratin och värna respekten för de mänskliga rättigheterna.

Socialdemokraterna vill:

 • verka för hållbar utveckling och fattigdomsminskning
 • investera i jobbskapande i utvecklingsländer
 • fortsätta verka för mer samarbete och dialog mellan länder och i organisationer som FN och EU
 • stödja civilsamhällsorganisationer, journalister och MR-försvarare

Håller du med?

En feministisk utrikespolitik

Vi socialdemokrater har alltid varit en del av en internationell rörelse med ett engagemang för människor i andra länder och den värld vi har gemensamt. Vår politik för fred och mänsklig säkerhet utgår från våra värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi vill utrota fattigdomen och främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Utgångspunkterna är människors egna drivkrafter att skapa utveckling och de perspektiv som politiken för global utveckling vilar på.

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för socialdemokratisk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå våra bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Vi står upp för facklig organisering och anständiga förhållanden i arbetslivet. Genom människors möjlighet till organisering, arbete och egen försörjning skapas frihet och välstånd. Därför är investeringar för att skapa nya jobb i utvecklingsländer viktigt.

FN och EU är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Vi anser att dessa två organisationer ytterligare ska utvecklas och att samarbetet och dialogen ska bli mer konstruktiv och framåtsyftande.

Vi vill att vårt internationella arbete långsiktigt ska främja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter och i det arbetet spelar det civila samhället en viktig roll. Det är mycket oroande att civilsamhället på många ställen utsätts för ökad bevakning, hot och lagstiftning som begränsar dess möjligheter att verka.

Det här har vi gjort:

 • antagit en feministisk utrikespolitik som bl.a. mer strategiskt ska främja jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
 • som ordförande i FN:s säkerhetsråd har vi drivit på flera frågor med goda resultat
 • gjort insatser som stärker civilsamhället
 • sett till att Sverige lever upp till enprocentmålet för bistånd och kan hjälpa till både långsiktigt och vid humanitära insatser
 • fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.
Läs mer
 • Arbetskraftsinvandring

  I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Bistånd

  Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • EU

  Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Export

  Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • FN

  FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Försvar och krisberedskap

  Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Israel och Palestina

  Socialdemokraterna tror på en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Migration, asyl- och flyktingpolitik

  Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Mänskliga rättigheter

  De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Nedrustning

  Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Säkerhetspolitik

  Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.