Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Socialdemokraterna behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, org. nr. 802003-1145 (nedan "Socialdemokraterna") är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet EU:s dataskyddsförordning, 2016/679 (nedan ”GDPR”).

Nedan anges när, hur, i vilket syfte och med vilket lagligt stöd som dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Socialdemokraterna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Socialdemokraterna
Att. Verksamhetsavdelningen/GDPR
105 60 Stockholm
gdpr@socialdemokraterna.se
Telefon: 08-700 26 00

Ändamålen med våra behandlingar av dina personuppgifter

Socialdemokraterna samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Bland annat används uppgifterna inom ramen för Socialdemokraternas insamlingsverksamhet, kampanjverksamhet, lotteriverksamhet och i övrigt för att administrera medlemskap i partiet.

Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att:

 • Ta och hålla kontakt med dig som medlem eller annan registrerad person hos oss;
 • Göra utvärderingar och medlemsundersökningar;
 • Sköta drift/support av medlemssystemet;
 • Samla in pengar och gåvor av olika slag till partiet;
 • Skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter som t ex studiecirklar, seminarium eller annan verksamhet;
 • Informera om vår verksamhet;
 • Arkivändamål;
 • Utveckla, förvalta och testa våra IT-system; och
 • Ta fram statistik från digitala kampanjer, t ex öppnings- och klickfrekvens.

Vidare kan vissa personuppgifter i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till partiet.

 • Lokala partienheter

I syfte att administrera ditt medlemskap, deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att lämnas ut till lokala partienheter. För eventuell ytterligare behandling av personuppgifterna som företas av sådana lokala partienheter ansvarar den aktuella lokala partienheten.

 • Fackliga föreningar och ungdomsförbund

Det finns en tradition av nära samarbete mellan fackliga organisationer och Socialdemokraterna. På många arbetsplatser finns det fackliga socialdemokratiska föreningar. Om du uppgivit din fackliga tillhörighet när du blev medlem kan vi komma att kontakta dig i syfte att informera dig om kampanjer och aktiviteter i din fackliga s-organisation samt för att erbjuda dig medlemskap i en fackansluten socialdemokratisk förening. Det finns vidare en tradition av nära samarbete med vårt ungdomsförbund (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). Personuppgifter kan i vissa fall komma att delas med ungdomsförbundet. För eventuell ytterligare behandling av personuppgifterna som företas av sådana fackliga s-organisationer och/eller ungdomsförbund ansvarar den aktuella organisationen/förbundet.

 • Kombispel

Socialdemokraterna kan även komma att överföra dina personuppgifter till Kombispel i Sverige AB ("Kombispel"). Kombispel agerar för vår räkning och behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och uteslutande i syfte att kontakta våra medlemmar i samband med lotteriförsäljning. Kombispel kan i sin tur anlita en extern samarbetspartner för utförandet, vilken är bunden att följa samma instruktioner.

 • AiP Media Produktion AB

Socialdemokraterna kan även komma att överföra dina personuppgifter till AiP Media Produktion AB som är ett helägt bolag till Socialdemokraterna. AiP Media AB agerar för vår räkning och behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och uteslutande i syfte att kontakta våra medlemmar i samband med erbjudanden om att prenumerera på Socialdemokraternas nyhetstidning, Aktuellt i Politiken". AiP Media Produktion AB kan i sin tur anlita en extern samarbetspartner för utförandet, vilken är bunden att följa samma instruktioner.

Laglig grund

Alla behandlingar av personuppgifter som Socialdemokraterna utför har stöd i en laglig grund, t ex intresseavvägning, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att Socialdemokraterna ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

Vid medlemsansökan/medlemskap

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Socialdemokraterna i samband med att du registrerar dig som medlem i Socialdemokraterna via webbplatsen. Vi samlar in personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress samt facklig tillhörighet (frivilligt). Uppgifter som samlas in av Socialdemokraterna vid medlemsregistrering överförs till lokala partienheter vilka får använda dem inom ramen för denna integritetspolicy.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du ansöker om medlemskap/är medlem är (i) fullgörande av vårt avtal med dig i vad avser behandlingen av dina kontaktuppgifter; och (ii) samtycke för behandlingen av personnummer och uppgift om facklig tillhörighet (i den mån du lämnat sådana uppgifter).

Lagringstid: Dina personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos partiet. Medlemskapet upphör, enligt partiets stadgar, 12 månader efter att din betalning av medlemsavgift uteblivit, räknat från den dag då avgiften förföll till betalning. Behandlingen av dina uppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en kort begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur partiet. Dina personuppgifter kommer då helt att avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

När du är nominerad till och/eller innehar ett förtroendeuppdrag

I samband med att du nomineras till och/eller innehar ett förtroendeuppdrag inom Socialdemokraterna behandlar vi namn, adress, personnummer och förbunds-/föreningstillhörighet.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av vårt avtal med dig.

Lagringstid: Uppgifterna som behandlas med anledning av att du är nominerad till och/eller innehar ett förtroendeuppdrag sparas under den tid ditt medlemskap består hos partiet. Medlemskapet upphör, enligt partiets stadgar, 12 månader efter att din betalning av medlemsavgift uteblivit, räknat från den dag då avgiften förföll till betalning. Behandlingen av dina uppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en kort begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur partiet. Dina personuppgifter kommer då helt att avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

I samband med att du deltar i vår verksamhet

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer,e-postadress, kostpreferenser och bilder (om tillämpligt) om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för partiets verksamhet eller deltagit i partiets verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna sparas i fyra (4) år, dvs. motsvarande en mandatperiod, och tas därefter bort.

I samband med att du deltar i en digital kampanj

I samband med att du deltar i en aktivitet eller kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor samlas de personuppgifter du lämnar i anslutning härtill in. Förutom namn och kontaktuppgifter samlar vi även in uppgifter om vilka samhällsfrågor du intresserar dig för och övergripande uppgifter om dina levnadsförhållanden, såsom exempelvis yrke och utbildning, i den mån du lämnat sådana uppgifter. Vissa av dessa uppgifter kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du deltar i en digital kampanj är ditt samtycke. Ändamålet med denna behandling av personuppgifter är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter dessa personer väljer att lämna.

Lagringstid: Som deltagare i en digital kampanj kommer du att få information om ämnen som du anmält intresse för i våra digitala kanaler och kommunikationsmedel. Du kan närsomhelst meddela att du inte önskar motta sådan information i fortsättningen, genom att klicka på en länk i utskicket. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot partimedlem kommer dina uppgifter att bevaras av Socialdemokraterna enligt vad som anges ovan.

Utöver vad som anges ovan kan uppgifter som samlas in via cookies på Socialdemokraternas webbplats användas på det sätt och för de ändamål som framgår av Socialdemokraternas Cookie Policy, som du hittar här https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/om-cookies-och-pixlar Länk till annan webbplats. .

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas in vid prenumeration på Socialdemokraternas nyhetsbrev.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev är ditt samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant genom att klicka på en länk i utskicket. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot partimedlem kommer dina uppgifter att bevaras av Socialdemokraterna enligt vad som anges ovan.

I samband med att du ställer en fråga

I samband med att du att du ställer en fråga till oss via vår webbplats, via e-post eller via telefon samlas personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) in.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du ställer en fråga är samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna sparas i upp till 6 månader. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna permanent så att de inte längre kan härledas till dig.

I samband med att du ger en gåva

Personuppgifter (namn, adress, e-post, betalningssätt samt betalkortsinformation) som du lämnar i samband med att du donerar till vårt politiska arbete samt uppgift om gåvans belopp och tidpunkt för gåvan kommer att behandlas för att genomföra din donation samt för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler och regler kring insyn i finansiering av partier. Därutöver kommer namn, adress och e-post att behandlas för att förse dig med information om pågående insamlingskampanjer samt om möjligheter att bli månadsgivare via autogiro. Uppgifter om betalningssätt samt betalkortsinformation kommer dock enbart att användas för att genomföra donationen samt för att uppfylla våra legala skyldigheter. Uppgifter om personer som lämnat gåvor till ett värde över halva prisbasbeloppet (för år 2022 är det 24150kr), inklusive gåvans storlek till Kammarkollegiet för att Socialdemokraterna ska uppfylla sina förpliktelser enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du ger en gåva är samtycke och fullgörande av vår rättsliga skyldighet i enlighet med förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier samt gällande bokföringsregler.

Lagringstid: Uppgifterna sparas i sju (7) år i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078) och tas därefter bort.

I samband med att vi producerar kommunikationsmaterial

Personuppgifter (namn, adress, ålder och bild) som samlas in i samband med att vi producerar kommunikationsmaterial i form av text, bild och video kommer att behandlas i syfte att kommunicera (i) internt, t ex på Socialdemokraternas intranät; och (ii) externt, t ex på Socialdemokraternas hemsidor och i annan extern kommunikation, såsom exempelvis informationsbroschyrer och i sociala medier i syfte att informera om Socialdemokraterna och vår verksamhet.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du medverkar i kommunikationsmaterial är samtycke.

Lagringstid: Uppgifterna sparas i upp till fyra (4) år, dvs. motsvarande en mandatperiod. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att fortsätta använda ditt namn och bild i de sammanhang som det återkallade samtycket avser. Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av den behandling som föregått samtyckets återkallande.

I samband med kampanjarbete

Personuppgifter (namn och postadress) som samlas in via den officiella vallängden kan komma att användas i anslutning till allmänna val för att via sms informera dig om det stundande eller pågående valet. I vissa fall kan uppgifterna vi hämtar från vallängden kompletteras med uppgift om telefonnummer, vilket hämtas från Statens personadressregister (SPAR) via en samarbetspartner.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med vårt kampanjarbete är en intresseavvägning baserad på Socialdemokraternas legitima intresse att främja engagemang och sprida information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet.

Lagringstid: Uppgifterna sparas till dess att informationsutskicket genomförts och tas därefter bort.

Rätten att lämna ut personuppgifter till tredje man

Allmänt

För den behandling som sker hos eller via sådant personuppgiftsbiträde som nämns i denna punkt ansvarar Socialdemokraternas eller i förekommande fall de lokala partienheternas på samma vis som om behandlingen skett hos Socialdemokraterna eller den lokala partienheten. Mottagare som hanterar personuppgifter för Socialdemokraternas räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, till exempel tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig Socialdemokraterna att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Externa samarbetspartners

Vid viss typ av personuppgiftsbehandling, exempelvis vid genomförande och/eller för administration av nyhetsbrev, medlemsundersökningar, informationsgivning, postala eller digitala utskick, opinionsundersökningar eller utvärderingar, kan Socialdemokraterna komma att lämna ut personuppgifter till vissa utvalda externa samarbetspartners, t ex marknadsundersökningsföretag, tryckerier eller opinionsundersökningsföretag. Sådan samarbetspartner har ingen självständig rätt eller möjlighet att bestämma varken syftet med eller medlen för behandlingen av personuppgifter och anses utgöra ett personuppgiftsbiträde enligt dess definition i GDPR, och Socialdemokraternas ansvarar för deras behandlingar av personuppgifterna.

Folkbildningsorganisationer är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.

När Socialdemokraterna samverkar med studieförbund eller folkhögskolor, kan Socialdemokraterna komma att överlämna personuppgifter för att uppfylla myndigheters krav.

IT-leverantörer

Vidare kan Socialdemokraternas leverantörer av IT-system, IT-tjänster och andra slags tjänster, inom eller utanför EU, få åtkomst till personuppgifter, om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina leveranser till Socialdemokraterna. Leverantörerna är då personuppgiftsbiträden, som detta definieras i GDPR, och Socialdemokraternas ansvarar för deras behandlingar av personuppgifterna.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har följande rättigheter i enlighet med GDPR:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig (ett s.k. ”registerutdrag”)
 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
 • I vissa fall rätt att begära radering av personuppgifter
 • I vissa fall rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet
 • I vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, inbegripet profilering, såvida vi inte kan visa att tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter föreligger, alternativt att behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

I de fall där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Socialdemokraternas behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss på följande adress:

Socialdemokraterna
Avdelningen för Verksamhetsstöd/GDPR
105 60 Stockholm

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:

Till ..........................................................................
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679.

...............................................................................
(Ort och datum)

...............................................................................
(Namnteckning)

...............................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).

Ändringar i integritetspolicyn

Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Uppdaterades senast: 30 september 2019


Uppdaterades senast: