Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vallöften för trygghet och studiero i skolan

Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan.

Socialdemokraternas nya förslag:

Mobilförbud i grundskolan
Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

Skärpta disciplinära åtgärder
Det ska inte råda någon osäkerhet om rektorers möjlighet att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

Ordningskontrakt på varje skola
Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.

Nationell plan för studiero
Trygghet och studiero i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill vi ta fram en nationell plan för studiero. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän om trygghet och studiero, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.

Fler lärarassistenter i skolan
Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan.

Detta har Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Nationella skolutvecklingsprogram har inrättats på Skolverket för att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka lärarna i klassrummet. Strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet är ofta det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan.
  • Gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan.
  • Gjort flera satsningar på fler vägar in i läraryrket och fler anställda i skolan. Genom satsningar på fler anställda i skolan har det under mandatperioden anställts 20 000 fler medarbetare, något som har stor betydelse för elevernas inlärning och trygghet i skolan.

Uppdaterades senast: