Nyheter

 • Tobias Baudin föreslås av valberedningen som ny partisekreterare för Socialdemokraterna

  Valberedningen har nu meddelat att de föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Tobias Baudin är en politiskt engagerad folkrörelsemänniska. Han är en mycket driven och engagerande ledare som kännetecknas av en vilja till förändring och en förmåga att få med sig många i det arbetet, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
 • Stärkt ställning för Sveriges skyddsombud

  Nu tar vi ett nytt viktigt steg för att stärka de regionala skyddsombudens ställning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer ge en utredare i uppdrag att ta fram nya förslag för hur de regionala skyddsombuden kan stärkas och få bättre förutsättningar att göra sitt livsviktiga arbete för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna runtomkring i Sverige.
 • 24 förslag för en bättre arbetsplats för välfärdens personal

  Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner (SKR) och regioner 24 punkter med politiska förslag för den kommande mandatperioden, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för alla undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och andra 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd.
 • Magdalena Andersson föreslås av valberedningen till ny partiordförande för Socialdemokraterna

  Valberedningen har idag meddelat att de föreslår Magdalena Andersson som ny partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Magdalena Andersson vet hur det är, hon säger som det är och gör det som krävs. Hon har ett starkt stöd i vårt parti och rörelse, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
 • Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

  Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden måste vara kompromisslös. Fusk och brottslighet i arbetslivet ska bekämpas med kraft. Nu inrättar regeringen en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.
 • Jobb: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Socialdemokraternas partistyrelse presenterade under onsdagen den 22 september nya politiska förslag inför partikongressen i november med fokus på jobb. Bland förslagen finns bland annat ett tydligt arbetsgivaransvar inom gig-tjänster, återinförande av skattereduktion för a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften, arbetskraftsinvandring enbart i bristyrken och att heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
 • Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat marknadskrafterna. Välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Vi ska ha en äldreomsorg i världsklass, vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer.
 • Budget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin

  Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.
 • 5 miljarder för att stärka svensk sjukvård

  I budgeten för nästa år föreslår regeringen ytterligare fem miljarder för att stärka svensk sjukvård nästa år. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och mer pengar för att hantera coronaköerna i vården.
 • Nu påbörjar vi familjeveckan

  Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med den 4 april 2022. 
 • Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin

  Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer, smittspårning och testning samt en förstärkning av myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ekonomisk ersättning när skola eller förskola stänger.
 • Stora satsningar på miljö- och klimatarbetet

  Takten i klimatomställningen måste öka och miljön måste skyddas. Men det kan vi bara klara om vi gör det tillsammans. I budgeten för nästa år föreslår regeringen stora satsningar på miljö- och klimatarbetet.
 • Nya åtgärder för stärkt ekonomisk rättvisa för fler

  I ett starkt samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen några viktiga åtgärder för att minska ojämlikheten och stärka rättvisan i vårt land.
 • Förstärkning av hela rättsväsendet

  Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen stora satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, flera straffskärpningar samt satsningar på det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för nästa år.
 • Nya satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Män som begår brott mot kvinnor ska straffas, kvinnor som utsätts för våld ska få det stöd de behöver och mer ska göras för att våldet inte ska ske från första början.
 • Stora satsningar på skogen i regeringens höstbudget

  Sverige är ett skogsland. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar på att främja skogsnäringens tillväxt, skydda värdefull natur, skapa fler naturnära jobb för unga och att fler ska kunna upptäcka skogen.
 • Satsning på högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan

  Svensk skola ska vara jämlik och fungera för varenda elev. Men då behövs fler utbildade lärare, mer tid för undervisning och lika möjligheter för alla barn. Kunskap och bildning ska vara i fokus i alla klassrum, i hela Sverige.
 • Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

  En stark välfärd är en grundbult i det svenska samhället och livsviktig både för de som behöver den och för alla de undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och andra som jobbar i den. Därför sätter vi välfärden först.
 • Nu gör vi sjukförsäkringen tryggare

  Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen.
 • Nya satsningar på industrins gröna omställning

  Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att öka takten i klimatomställningen och samtidigt skapa framtidens jobb vill regeringen göra det lättare för näringslivet och industrin att ställa om och bli mer miljövänliga.
 • Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen

  I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen kraftfulla satsningar på jobbpolitiken för totalt 8 miljarder kronor. Det handlar om att skapa nya jobb, göra det enklare för personer mitt i arbetslivet att utbilda sig och ställa om när arbetsmarknaden förändras och flera andra insatser för att bekämpa långtidsarbetslöshet.
 • Enklare resande i hela Sverige

  Det ska vara enkelt och tryggt att pendla och resa i hela Sverige. I höstbudgeten föreslår regeringen bland annat att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ska införas, att järnvägen ska rustas upp och att nattågstrafiken till norra Sverige ska förbättras med nya lok och fler vagnar.
 • Offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet

  Välfärdens resurser ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller kriminell verksamhet. I höstbudgeten föreslår regeringen flera viktiga åtgärder för att stoppa fusk och välfärdsbrottslighet.
 • Stora satsningar på landsbygd och jordbruk i regeringens höstbudget

  Vi socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. I regeringens höstbudget kommer en stor satsning på svenskt jordbruk och landsbygd. Syftet är bland annat att skapa fler jobb, förbättra servicen, göra det enklare att resa och ta sig fram och stärka jordbruket i hela landet. Så tar vi Sverige framåt tillsammans.
 • Trygghetspension för utslitna

  Idag presenterar regeringen två viktiga nyheter i den kommande höstbudgeten för både nuvarande och blivande pensionärer, som kommer leda till att de med lägst pensioner får mer pengar i plånboken varje månad.
 • Mer pengar i plånboken för vanligt folk

  Regeringen presenterar idag tre skatteförslag i höstens budget som ger mer pengar i plånboken för vanligt folk. Det handlar om sänkt skatt för att vara med i a-kassan, sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och att skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning tas bort.
 • Ny BRÅ-rapport visar hur viktigt det är med en fungerande integration

  En ny BRÅ-rapport släpptes i dagarna med ett resultat som förtydligar vikten av regeringens arbete.
 • Stefan Löfven avgår som partiordförande

  I sitt sommartal den 22 augusti 2021 meddelade Stefan Löfven att han kommer att lämna uppdraget som Socialdemokraternas partiordförande i samband med höstens partikongress.
 • Historiskt: Idag blev första fossilfria stålet färdigt för leverans

  SSAB blev idag först i världen med att färdigställa fossilfritt stål för leverans till kund. Stål framställt med järn som producerats med HYBRIT-tekniken, dvs reducerats med 100 procent vätgas istället för med kol och koks. En historisk leverans av helt fossilfritt stål. Redan 2026, är målet att leverera fossilfritt stål till marknaden och demonstrera tekniken i industriell skala.
 • Fler åtgärder för att stoppa arbetslivskriminaliteten

  Arbetslivskriminalitet leder till osäkra arbetsvillkor, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och snedvriden konkurrens. Den kan bestå av exempelvis arbetskraftsexploatering, ekonomisk brottslighet, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och brott mot arbetsmiljöregler. Idag presenterade den S-ledda regeringen därför att en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet skall inrättas.
 • Skärpt syn på flerfaldig brottslighet

  Den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott ska skärpas. Nu tillsätts en utredning till syfte att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott. Samtidigt ska inte flera mindre brott ge en högre straffskala än ett grovt brott.
 • Straffrabatt för unga slopas vid allvarlig brottslighet

  I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempelvis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.
 • Det här är Regeringen Löfven III

  Idag, fredagen den 9 juli 2021, har Stefan Löfven presenterat sin nya regering.
 • Stefan Löfven vald till statsminister

  Idag har Sveriges riksdag röstat för att utse Stefan Löfven till Sveriges statsminister.
 • Stefan Löfven meddelar talmannen att han står till förfogande för en ny regering

  Uttalande av Stefan Löfven om det politiska läget i Sverige.
 • Ny migrationslagstiftning genomröstad

  Nu har riksdagen röstat igenom en ny migrationslagstiftning som innebär att Sverige får en långsiktigt hållbart mottagande. Lagen innebär bland annat: Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, särskilda krav för permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring.
 • Uttalande från Stefan Löfven

  Uttalande av Stefan Löfven med anledning av misstroendeomröstningen i Sveriges riksdag den 21 juni 2021.
 • Annelie Karlssons röstförklaring

  Röstförklaring av Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna, med anledning av misstroendeomröstning mot Stefan Löfven den 21 juni 2021.
 • Regeringen föreslår att en familjevecka ska införas

  Regeringen lämnar nu ett förslag om att införa en familjevecka för att göra det lättare för föräldrar att kombinera familjeliv och yrkesliv.
 • 40 nya åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och kvinnor. Därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu intensifierar den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetet med 40 åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
 • Största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid

  Nu genomför vi den största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Alla som jobbar ska kunna utvecklas, vidareutbilda sig och ställa om under ett helt arbetsliv.
 • Bidragsbrott inom välfärden ska bekämpas

  Organiserad brottslighet riktar in sig på välfärden och missbrukar våra system på bekostnad av skattebetalarnas trygghet. Så kan vi inte ha det. Regeringen ger nu en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur bidragsbrott i välfärden ska förebyggas och bekämpas.
 • Ny underlagsrapport av arbetsgruppen för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa

  Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Men så behöver det inte vara. I en ny underlagsrapport presenterar Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet flera förslag.
 • Axel Björneke utsedd till valledare för Socialdemokraterna

  Den 1 juni tillträder Axel Björneke som valledare för Socialdemokraterna och Emma Cederstrand blir tillförordnad presschef.