Nyheter

 • Skärpt syn på flerfaldig brottslighet

  Den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott ska skärpas. Nu tillsätts en utredning till syfte att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott. Samtidigt ska inte flera mindre brott ge en högre straffskala än ett grovt brott.
 • Straffrabatt för unga slopas vid allvarlig brottslighet

  I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempelvis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.
 • Det här är Regeringen Löfven III

  Idag, fredagen den 9 juli 2021, har Stefan Löfven presenterat sin nya regering.
 • Stefan Löfven vald till statsminister

  Idag har Sveriges riksdag röstat för att utse Stefan Löfven till Sveriges statsminister.
 • Stefan Löfven meddelar talmannen att han står till förfogande för en ny regering

  Uttalande av Stefan Löfven om det politiska läget i Sverige.
 • Ny migrationslagstiftning genomröstad

  Nu har riksdagen röstat igenom en ny migrationslagstiftning som innebär att Sverige får en långsiktigt hållbart mottagande. Lagen innebär bland annat: Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, särskilda krav för permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring.
 • Uttalande från Stefan Löfven

  Uttalande av Stefan Löfven med anledning av misstroendeomröstningen i Sveriges riksdag den 21 juni 2021.
 • Annelie Karlssons röstförklaring

  Röstförklaring av Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna, med anledning av misstroendeomröstning mot Stefan Löfven den 21 juni 2021.
 • Regeringen föreslår att en familjevecka ska införas

  Regeringen lämnar nu ett förslag om att införa en familjevecka för att göra det lättare för föräldrar att kombinera familjeliv och yrkesliv.
 • 40 nya åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och kvinnor. Därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu intensifierar den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetet med 40 åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
 • Största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid

  Nu genomför vi den största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Alla som jobbar ska kunna utvecklas, vidareutbilda sig och ställa om under ett helt arbetsliv.
 • Bidragsbrott inom välfärden ska bekämpas

  Organiserad brottslighet riktar in sig på välfärden och missbrukar våra system på bekostnad av skattebetalarnas trygghet. Så kan vi inte ha det. Regeringen ger nu en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur bidragsbrott i välfärden ska förebyggas och bekämpas.
 • Ny underlagsrapport av arbetsgruppen för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa

  Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Men så behöver det inte vara. I en ny underlagsrapport presenterar Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet flera förslag.
 • Axel Björneke utsedd till valledare för Socialdemokraterna

  Den 1 juni tillträder Axel Björneke som valledare för Socialdemokraterna och Emma Cederstrand blir tillförordnad presschef.
 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  Regeringen har nu presenterat sin plan för hur coronarestriktionerna ska tas bort. Planen innehåller fem olika steg. Steg 1 inleds den första juni. Det sista steget, steg 5, beräknas till september och innebär att restriktioner och rekommendationer i princip upphör helt.
 • 28 nya servicekontor ska öppnas

  Alla ska ha tillgång till statlig service – oavsett var man bor. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Statens Servicecenter att öppna ytterligare 28 nya servicekontor ska öppnas de kommande åren, från Boden i norr till Sölvesborg i syd, Lysekil i väst och Borgholm i öst.
 • Stärkt skydd för visselblåsare

  I Sverige ska vi inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan. Nu föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ska ersätta dagens visselblåsarlag.
 • Nationell plan för trygghet och studiero

  Vi gick till val på att genomföra en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu levererar vi på det löftet!
 • Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och skärpningar av kontaktförbud

  Mäns våld mot kvinnor och våld är ett allvarligt samhällsproblem som aldrig kan accepteras. Regeringen föreslår nu att minimistraffet för grov fridskränkning höjs samt skärpningar av kontaktförbud.
 • Stärkt skydd för hyresgäster

  I dag har regeringen beslutat om en lagråds­remiss med förslag att stärka skyddet för hyres­gäster. Förslagen ger ett förbätt­rat skydd bland annat när hyres­fastig­heter missköts och när hyres­lägen­heter förstörs genom brand eller lik­nande händelser.
 • En historiskt stor utbyggnad av infrastrukturen i hela Sverige

  Regeringen lägger nu fram en infrastrukturproposition på riksdagens bord som innebär den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin - totalt 876 miljarder de kommande åren.
 • Vårbudget 2021: En budget för att jobba Sverige ur krisen

  I vårbudgeten satsar regeringen 45 miljarder kronor för att jobba Sverige ur krisen. Det handlar om att säkra en snabb vaccinering och uthållighet mot smittspridning, lindra pandemins följdverkningar genom ett jobbpaket för ungas framtidstro, insatser för den som står längst ifrån arbetsmarknaden, rädda jobb och företag, stötta barn och unga, ge ekonomisk trygghet till de som behöver det, genomföra en grön ekonomisk återstart och att bygga Sverige tryggare för alla.
 • Ytterligare 350 miljoner till skolan för att hantera pandemin

  Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver det. Dessutom satsas utöver det 100 miljoner kronor för att lovskola ska kunna erbjudas till de elever som behöver det.
 • Arbetsmetoden Sluta Skjut ska införas på fler platser i Sverige

  Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Arbetet har gett resultat och nu ger därför regeringen ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.
 • Mer resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att mer resurser tillförs arbetet mot mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer, prostitution och människohandel under den pågående pandemin.
 • Mediestödet höjs ytterligare för att främja journalistik i hela landet

  Coronapandemin har drabbat många nyhetsmedier hårt. Nu förstärker regeringen därför mediestödet med ytterligare 100 miljoner kronor under år 2021 för att främja journalistik i hela landet.
 • Fler matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

  För att motverka den ökade långtidsarbetslösheten föreslår regeringen en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.
 • Satsning på regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

  Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor. Förslagen är en del av vårändringsbudgeten för 2021.
 • Ytterligare satsning på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Pengarna ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin.
 • Satsning för att ta fram vaccinationsbevis

  Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att ta fram en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations­bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska vara till för att exempelvis underlätta resande för alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19.
 • Satsning på klimatsmarta transporter

  Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten.
 • Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

  Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget.
 • Förstärkning av landsbygdsprogrammet

  Med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin behövs ytterligare åtgärder på landsbygden och för att hela landet ska leva. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor.
 • Regeringens förslag till ny migrationspolitik

  Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och permanenta lagstiftningen innebär att Sverige får en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som säkerställer att vi inte går tillbaka till den situation vi hade under flyktingkrisen 2015.
 • Nu tar vi nästa steg för en tryggare sjukförsäkring

  I Sverige ska vi ha en sjukförsäkring som människor kan lita på när de blir sjuka. Nu tas nästa steg för en tryggare sjukförsäkring. Arbetsförmågan efter 180 dagar med sjukpenning ska bedömas mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar. Personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna ska ges bättre stöd.
 • Satsningar i vårbugeten för att stärka rättskedjan

  Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vår­budgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.
 • Utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

  Regeringen föreslår nu utökade möjlig­heter att använda tidiga förhör som bevis­ning i brott­mål. Syftet är att få en mer modern, flexi­bel och effek­tiv hand­läggning av fram­för allt stora brottmål.
 • En sjätte extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor.
 • Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

  Anställda som har tillgång till gratis parkering på arbetsplatsen kommer även i år att slippa betala förmånsskatt för den. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid.
 • Skattefria gåvor till anställda upp till 2000 kronor

  För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet och stärka den ekonomiska återhämtningen utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva, såsom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.
 • Det återinförda lokalhyresstödet förlängs

  Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.
 • Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen och hantera pandemins effekter

  Regeringen föreslår flera åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen och hantera effekterna av pandemin. Sveriges kommuner och regioner tillförs mer pengar för bland annat vaccinationer, testning och smittspårning och sjuktransporter samt ersättning för att hantera covid 19-relaterad vård samt coronaköer i vården. Dessutom får Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO förstärkta resurser för att hantera pandemin.
 • Förlängningar av åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av covid-19

  Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid.
 • Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga

  Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge. Då lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation föreslår därför regeringen ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.