Nyheter

 • Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

  2020-09-21 Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Idag presenterar vi statsbudgeten för nästa år - ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år.
 • A-kassa för fler och med högre ersättning

  2020-09-21 Regeringen förlänger förstärkningarna av a-kassan till och med 2022. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring att lita på om man förlorar jobbet. Det gör skillnad vem som sitter vid makten under en kris.
 • Nu höjer vi pensionerna

  2020-09-18 Pensionerna behöver höjas. När vi ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Nu inför vi därför ett pensionstillägg enligt livsinkomstprincipen, som innebär en höjning upp till 600 kr. Att beskatta människor som arbetat ett helt arbetsliv mer än de som arbetar är orättvist. Nu tar vi bort den sista delen i den orättvisa skatteklyftan. Skillnaden i beskattning mellan arbete och pension kommer vara helt borta till 1 januari 2023.
 • Nya åtgärder för att bekämpa kriminalitet

  2020-09-17 Kriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Att bekämpa brott och öka tryggheten är en av den S-ledda regeringens högst prioriterade frågor. I budgeten för nästa år föreslås flera nya åtgärder för att bekämpa brotten mot till exempel unga på glid.
 • Social rättvisa

  2020-09-16 Regeringen har presenterat budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället: en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar som inte lever ihop samt utökade medel för bostadsbidrag.
 • Satsningar på forskning för att återstarta ekonomin

  2020-09-16 Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning.
 • Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

  2020-09-16 Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande.
 • Satsningar på miljöteknik - för att nå utsläppsmålet för 2045

  2020-09-16 Regeringen föreslår flera satsningar som kan bidra till att nå målet om nettonollutsläpp senast 2045 och negativa utsläpp därefter. Satsningar på industriklivet, gröna investeringar och fler kolsänkor är några av satsningarna som ska få Sverige att nå målet.
 • Stora satsningar på gröna näringar för att använda Sveriges potential

  2020-09-16 Regeringen föreslår stora satsningar för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av en växande bioekonomi. Hela Sveriges potential ska användas.
 • Miljardsatsning på grön återhämtning

  2020-09-16 Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.
 • Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

  2020-09-13 Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans. Försäkringskassan får ökade resurser för att minska handläggningstider.
 • Skärpta åtgärder mot skattefusk och missbruk av välfärdssystemen

  2020-09-13 Vi har byggt upp våra välfärdssystem för att skydda de svagaste och sköraste i samhället. Därför är det otroligt viktigt att jobba stenhårt mot dem som försöker utnyttja systemet. Att våra välfärdssystem används för att försörja kriminella nätverk är särskilt allvarligt.
 • Miljarder för att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin

  2020-09-13 Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet suicid är högt prioriterade frågor för regeringen. På fem år har de statliga medlen för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen mer än fördubblats, från ca 1 miljard kronor 2016 till drygt 2 miljarder kronor 2021.
 • Höjd åldersgräns för studiemedel

  2020-09-13 En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna. Därför förbättras nu möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna.
 • Satsning på gröna investeringar

  2020-09-13 I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Förslaget syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.
 • Satsningar mot våld i nära relationer

  2020-09-13 För regeringen är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta är uthålligt. Regeringen vill därför ge bättre och mer stabila förutsättningar för länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område föreslås därför att permanentas. Satsningen är på 100 miljoner kronor per år.
 • Satsning på nya servicekontor i utsatta områden

  2020-09-13 Vår politik ska komma hela landet till del och därför ska möjligheterna att bo och verka i hela landet förbättras. Lokal statlig service är ofta särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket och de som är ekonomiskt utsatta. Vi behöver därför stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Ökat anslag till folkbokföringen

  2020-09-13 Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt. Det kan till exempel innebära att en skola inte vet var ett barn bor eller att en kommun har svårt att följa upp en orosanmälan. Felaktig folkbokföring utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter.
 • Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige

  2020-09-13 Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Riktade skolsatsningar till områden med socioekonomiska utmaningar

  2020-09-11 Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela roll i vilken skola en elev går i eller vilket klassrum en elev befinner sig i. Det ska finnas goda förutsättningar att rekrytera erfarna och välutbildade lärare till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Stärkt samhällsinformation för asylsökande

  2020-09-11 Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck. Därför föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. 
 • Uttalande: så minns vi Anna Lindh

  2020-09-11 Anna Lindh var en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter. När vi idag, den 11 september 2020, minns och hedrar Anna Lindh, gör vi det i en tid när demokratin och mänskliga rättigheter trycks tillbaka av auktoritära krafter, skriver Socialdemokraternas verkställande utskott i ett uttalande.
 • Nu stärker vi civilsamhället

  2020-09-10 I kristider visar sig människors vilja och förmåga att ställa upp för varandra och för det gemensamma. Föreningslivet gör avgörande insatser just nu samtidigt som de drabbas hårt av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser.
 • Fler arbetslösa
  ska få ta del av matchningstjänster

  2020-09-10 Arbetslösheten har stigit kraftigt och bedöms fortsätta att öka under 2021. Den ökade arbetslösheten innebär fler nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samtidigt som antalet med längre arbetslöshetstider väntas öka, liksom antalet unga arbetslösa. Av det skälet har flera förslag lagts fram för att förstärka chanserna till jobb, och nu satsar vi även på att förbättra stödet för matchning.
 • Stöd till enskilda näringsidkare

  2020-09-10 Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av COVID-19. Det gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.
 • Läsfrämjande insatser i höstbudgeten

  2020-09-10 Regeringen föreslår en rad läsfrämjande insatser i höstbudgeten. Omkring 200 miljoner årligen satsas på läsfrämjande genom att stärka föräldrar, skola och bibliotek.
 • Stora budgetsatsningar på kulturen

  2020-09-09 Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag stora satsningar på kulturen för att ge kultursektorn möjlighet till återhämtning och återstart.
 • Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

  2020-09-07 Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.
 • Äldre, riskgrupper och vårdpersonal prioriterade i Sveriges vaccinstrategi

  2020-08-31 Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att personer över 70 år, personer i riskgrupper och vårdpersonal är prioriterade grupper i Sveriges vaccinstrategi.
 • Tuffare vapenlagar som slår mot gängkriminella

  2020-08-26 Innehav och smuggling av vapen är en viktig del i de kriminella nätverken. Nu föreslås skarpare lagar som riktar in sig på gängkriminellas vapeninnehav och smuggling. Vapen och explosiva varor i kriminella miljöer, samt smuggling av dem ska medföra längre straff.
 • Stärkt idrott och kultur under krisen

  2020-08-21 Idag meddelade regeringen förslag på lättnader i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta för att möjliggöra vissa kultur- och idrottsevenemang förutsatt att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt.
 • Sverige säkrar vaccin mot covid-19

  2020-08-20 Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren meddelade idag att regeringen har tagit nästa steg för att säkra vaccin mot covid-19.
 • Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok

  2020-08-18 I Sverige ges vård efter behov. Ingen ska kunna tränga sig före dig i kön på grund av att den har mer pengar i plånboken. Socialminister Lena Hallengren har därför idag tillsatt en utredning för att säkra att vården alltid ges efter behov.
 • Stefan Löfven håller digitalt sommartal

  2020-08-14 Söndagen den 23 augusti kl 15.00 sommartalar partiordförande och statsminister Stefan Löfven från klassiska Bommersvik. Med anledning av den pågående pandemin blir talet dock ett digitalt sådant, utan fysiskt närvarande publik.
 • Väntetiderna inom vården ska kortas

  2020-08-13 Oavsett var i landet man bor ska man kunna få vård i tid. Regeringen levererar nu på ett av våra vallöften och vidtar ytterligare åtgärder för kortade väntetider och ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.
 • Socialdemokraterna står upp för en ansvarsfull migrationspolitik

  2020-08-07 Migrationskommittén har idag haft sitt sista möte inför det att man lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen. Vi socialdemokrater står bakom betänkandet i sin helhet och bedömer att det finns stöd för förslagen i riksdagen.
 • Ökad jämlikhet och tillväxt går hand i hand

  2020-08-06 Finansminister Magdalena Andersson har tagit emot Jämlikhetskommissionens slutrapport. Bakgrunden till Jämlikhetskommissionen är ett kongressbeslut från 2017. Kommissionen har tagit fram förslag för att långsiktigt minska klyftorna. Rapporten visar att den växande ojämlikheten är möjlig att bryta genom politiska beslut samt att ökad jämlikhet och tillväxt mycket väl kan gå hand i hand.
 • Ordning och reda på svensk arbetsmarknad

  2020-07-30 Idag, den 30 juli träder ändringarna i utstationeringslagen i kraft som bland annat innebär att svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar här i Sverige. Det är en viktig socialdemokratisk seger.
 • Socialdemokraterna på Pride

  2020-07-29 På grund av rådande omständigheter arrangeras Stockholm Pride annorlunda än vanligt. I år blir det en digital och livesänd festival mellan fredagen 31 juli och söndagen 2 augusti. Du är varmt välkommen att fira detta med oss och HBT-socialdemokrater.
 • Svensk EU-avgift hålls nere

  2020-07-21 Efter långa och tuffa förhandlingar har EU:s stats- och regeringschefer enats om långtidsbudgeten och ett återhämtningspaket. Bland de svenska framgångarna finns att den svenska rabatten på EU-avgiften är större än tidigare, att utbetalningar kopplas till rättsstatens principer och ett stort klimatfokus.
 • Inställda operationer ska inte leda till förlorad sjukpenning

  2020-07-02 Regeringen har nu tagit viktiga beslut så att inställda operationer till följd av coronapandemin inte ska leda till att människor förlorar sin sjukpenning.
 • 280 miljoner kronor för jobb till unga

  2020-07-01 Coronakrisen har allvarliga konsekvenser för jobben och unga har drabbats särskilt hårt av läget på arbetsmarknaden. Därför avsatte den socialdemokratiskt ledda regeringen i våras 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillförs ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar jobb även i höst.
 • Nya brottsbekämpande lagar träder i kraft

  2020-07-01 Idag den 1 juli 2020 träder en rad nya lagar i kraft som syftar till att bekämpa och förebygga brottslighet. Det handlar om skärpt lag mot hedersrelaterat brott, kameraövervakning i kollektivtrafiken med mera. Se listan med några av lagarna nedan.
 • Fler ska kunna studera på högskola och universitet

  2020-06-29 Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt då Coronaviruset påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Idag meddelade regeringen att ytterligare 1 300 nya permanenta utbildningsplatser tillförs inför hösten 2020.
 • Donerade måltider ska slippa skatt

  2020-06-24 Både vid tidigare allvarliga händelser och vid den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland både privatpersoner och företag att donera mat till dem som arbetar med att bekämpa krisen. Enligt de nuvarande reglerna ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, den vill vi nu ta bort.