Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Socialdemokraterna vill:

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, statliga närvaro, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion
 • se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
 • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
 • öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

Ett starkare Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. Vi har i dag problem med klyftor mellan stad och land. Men de senaste fyra åren har Sverige arbetat upp en stark ekonomi. Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden. Andra åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi öka resurserna till regionala och lokala kulturverksamheter. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Det skapar ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • investerat miljarder i landsbygden t.ex. genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
 • en fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den historiskt omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden
 • Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Regeringen föreslår att totalt 28,5 miljarder kronor anslås till jordbruket för perioden 2023-2027
 • regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Förslaget ska stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter av både gods och människor
 • den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Med stödet kan förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet förbättras
 • en god tillgång till kommersiell service är en förutsättning för att skapa attraktiva miljöer för människor och företag i hela landet. För att få hjälp att genomföra investeringar som behövs för hantering av brandfarliga vätskor föreslår regeringen en satsning om 75 miljoner kronor för 2022 och samma belopp för 2023, till drivmedelsstationer i områden med gles service, som är i behov av stöd
 • tillgänglighet till dagligvaror är en av flera förutsättningar för att människor ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Regeringen föreslår att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner kronor permanent årligen från och med 2023. Detta tillskott innebär att stödnivån permanentas till 70 miljoner kronor årligen
 • flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser annan statlig närvaro inte finns
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020-2025 så livsmedelsproduktion i Sverige kan öka. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020
 • Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. För programperioden 2023 - 2027 föreslår regeringen därför en rejäl satsning på åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och kompletterande nationella åtgärder. Regeringen föreslår att totalt 28,5 miljarder kronor – 5,7 miljarder kronor per programår – anslås för detta, vilket är en ökning med ca en halv miljard årligen jämfört med vad som budgeterades för landsbygdsprogrammets övergångsår 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021
 • biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Därför har vi föreslagit 200 miljoner kr i stöd till produktion av biogas under 2021