Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Landsbygdsminister

Jennie Nilssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, statliga närvaro, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion och införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
 • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
 • öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

Ett starkare Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. Vi har i dag problem med klyftor mellan stad och land. Men de senaste fyra åren har Sverige arbetat upp en stark ekonomi. Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden. Andra åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi öka resurserna till regionala och lokala kulturverksamheter. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Det skapar ett tryggare Sverige. Det är den svenska modellen.

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 • investerat miljarder i landsbygden t.ex. genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
 • vi förlänger och utökar statsbidrag till enskild väghållning till 118 mnkr/år under perioden 2020–2022.
 • järnvägsunderhåll i landsbygd förlängs och utökas till 100 mnkr/år under perioden 2020–2022.
 • vi har satsat på ett fortsatt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att stödet ska tillföras ytterligare 35 miljoner kronor 2020-2022
 • flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser annan statlig närvaro inte finns
 • mångmiljonsatsning på ökat företagande i de landsbygdskommuner som behöver det mest
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020-2025 så livsmedelsproduktion i Sverige kan öka. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.
 • satsat 100 miljoner kr på stöd för produktion av biogas avsedd för transportsektorn under 2019. Regeringen har även föreslagit en förlängning av stödet med 120 miljoner kronor under 2020.
 • Särskilda satsningar under Corona från regeringen: Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. 150 miljoner kr avsätts för 2020 och är en del i regeringens förslag till vårändringsbudget för 2020
 • Fribeloppet för landets studenter slopas tillfälligt, vi genomför nedsättningar av arbetsgivaravgiften, Tillväxtverket medger korttidspermittering också för vissa familjeföretag och myndigheterna arbetar med matchning inom jord- och skogsbruk.
 1. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog
 2. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 3. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 4. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 5. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 6. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 7. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 8. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 9. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.  

  Läs mer om A-kassan
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring