Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Migration, asyl- och flyktingpolitik

En reglerad invandring som fungerar

Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU så måste vårt flyktingmottagande fördelas över hela Sverige.

Sverige behöver en långsiktig och hållbar migrationslagstiftning som inte skiljer sig från andra EU-länder. Det blev tydligt under flyktingkrisen 2014 - 2015. Då stramade den socialdemokratiskt ledda regeringen upp regelverket och införde bland annat ID-kontroller och gränskontroller.

Socialdemokraterna vill

  • att vår migrationslagstiftning inte skiljer sig väsentligen från övriga länders i EU
  • fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt
  • att dagens modell med eget boende (EBO-lagen) avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation.

En trygg migrationspolitik för en ny tid

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men fler måste vara med och dela på ansvaret för migrationen. Inte något land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i förhållande till sin befolkning som Sverige. Våra möjligheter att klara ett bra mottagande och nyanländas etablering har dock begränsningar.

De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig på ett bra sätt – så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet. Vi har även gjort så att färre ska söka sig till Sverige för att söka asyl och fler till andra länder istället.

Vi fortsätter arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt och vi värnar den internationella asylrätten. Biståndet från Sverige och EU behöver i högre utsträckning stödja människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.

Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga EU-länders. Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer.

De som har rätt till skydd och därmed får stanna behöver lära sig svenska, utbilda sig, arbeta och försörja sig och det ska gå snabbare än i dag. Återvändandet för de som får avslag måste öka. På samma sätt som alla länder inom EU måste ta sitt ansvar, så måste alla kommuner i Sverige också göra det. Det kan inte bara vara några få kommuner som nyanlända etablerar sig i.

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik som innebär att vi har ett ordnat mottagande, som ger förutsättningar till en bra integration, samtidigt som vi upprätthåller asylrätten. Riksdagen har också röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel och att permanenta uppehållstillstånd tidigast kan beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och om vissa särskilda krav är uppfyllda.

Läs mer om vår politik för att bryta segregationen.

Det här har vi gjort

  • infört en ny, stramare asyllagstiftning så att färre söker sig till Sverige
  • ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan
  • ökat mottagandet av antalet kvotflyktingar från FN:s flyktingläger
  • infört en utbildningsplikt för nyanlända
  • beslutat att alla alla kommuner ska dela på ansvaret för att ta emot nyanlända.

Var med och utveckla politiken och stå upp för det du tycker är viktigt.

Uppdaterades senast: