Migration, asyl- och flyktingpolitik

En reglerad invandring som fungerar

Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU
 • fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt
 • att dagens modell med eget boende avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation.

En trygg migrationspolitik för en ny tid

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Inget land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i förhållande till sin befolkning som Sverige. Våra möjligheter att klara ett bra mottagande har dock gränser och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt – så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet. Det måste påverka vår migrationspolitik. Vi har vidtagit åtgärder för att färre ska söka sig till Sverige och fler till andra länder för att söka asyl.

Vi fortsätter arbetet i EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt och vi värnar den internationella asylrätten. Biståndet från Sverige och från EU behöver i högre utsträckning stödja människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.

Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. I takt med att gemensamma regler förhandlats fram på EU-nivå införs de i Sverige liksom i de andra EU-länderna. Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer.

Mottagandet av asylsökande ska ske i mer ordnad form framöver. De som har rätt till skydd och därmed får stanna behöver lära sig svenska, utbilda sig och arbeta och försörja sig, och det ska gå snabbare än i dag. Återvändandet för de som får avslag måste öka. På samma sätt som alla länder i EU måste ta sitt ansvar, så måste alla kommuner i Sverige göra det. Det kan inte bara vara några få kommuner som nyanlända etablerar sig i.

En översyn har genomförts av den svenska migrationspolitiken och förslag till en ny lagstiftning kommer att läggas fram. Den ska vara långsiktig hållbar och ersätta den tillfälliga lagstiftningen som upphör att gälla i juli 2021.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • infört en ny stramare asyllagstiftning så att färre söker sig till Sverige
 • ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan
 • ökat mottagandet av antalet kvotflyktingar från FN:s flyktingläger
 • infört en utbildningsplikt för nyanlända
 • beslutat att alla kommuner ska ta ansvar för att ta emot nyanlända.
 1. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 2. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 3. Alla elever ska nå målen och ges förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela på ansvaret för nyanlända elever.

  Läs mer om Nyanlända elever
 4. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 5. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 6. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 7. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 8. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 9. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export
 10. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap