Sjukförsäkringen

Trygghet när du blir sjuk

Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

Socialdemokraterna vill:

 • höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut 80 procent av inkomsten
 • stärka rehabiliteringen och se till att alla har en väl fungerande företagshälsovård.

En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring

Välfärd skapar trygghet. Därför är vår generella välfärd grunden för ett starkt samhälle. Det bygger på en gemensam grundtanke om att alla ger efter förmåga och får efter behov. Vi betalar när vi är friska och får tillbaka när vi är sjuka. Syftet med våra gemensamma socialförsäkringssystem är att ge trygghet när livet förändras.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. När människor inte längre kan lita på sjukförsäkringen växer behovet av att teckna privata kompletterande försäkringar. Ett system där var och en löser sin egen försäkring blir dyrt och en del människor skulle på grund av funktionnedsättning eller sjukdom inte kunna teckna en försäkring. Det gäller också personer som jobbar i vissa arbetsmiljöer med hög risk för skador eller arbetslöshet.

Vi vill se en trygg och bra sjukförsäkring. Vi har avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som den förra borgerliga regeringen införde. Dessutom har vi presenterat ett åtgärdspaket om 7 områden med 25 konkreta åtgärder.

Regeringen har även tagit initiativ för att stärka stödet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen. Vårt mål är att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Blir du ändå det så ska du kunna lita på att din försäkring finns där och stöttar dig, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb. Därför har vi höjt taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 basbelopp.

En nationell samordnare för sjukförsäkringen har tillsatts av regeringen för att sätta fokus på den enskilde i sjukskrivningsprocessen. En översyn sker av sjukförsäkringen där arbetsförmågan och begreppen normalt förekommande arbete och särskilda skäl har gjorts. Översynen visar på behovet av en mer flexibel och trygg sjukförsäkring.

Den 15 mars trädde en viktig lagändring i kraft som innebär att fler kommer kunna få sjukpenning efter dag 180. Vi vill genomföra flera lagändringar för att förstärka sjukförsäkringen och arbetar nu aktivt med förslagen. Regeländringen träffar de som är sjukskrivna och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan. Det är viktigt för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin och för att vi ska få en tryggare sjukförsäkring generellt.

Vi vet att det ekonomiska skyddet vid långvarig sjukdom idag brister. Regelverket är alldeles för restriktivt och människor kommer i kläm. Lagstiftningen måste därför ändras så att människor känner sig trygga med sjukförsäkringen och ges tid till att slutföra vård och rehabilitering för att återgå i arbete.

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som de vidtar för att förbättra kvaliteten i de ärenden där kassan har nekat sjukpenning och bedömt att den försäkrade skulle kunna försörja sig inom ett annat yrke.

De senaste 15 åren har nybeviljandet av sjukersättning sjunkit drastiskt. Idag hör Sverige till dem som har OECD:s hårdaste regler för sjukersättning. En utredning som ska se över regelverket för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning har därför tillsatts.

Försäkringskassan har även fått i uppdrag att analysera hur det uppdämda vårdbehovet, till följd av covid-19, inverkar på sjukförsäkringen. De sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för återgång i arbete ska analyseras.

Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering har förlängts till 30 juni 2021.

Följande tillfälliga åtgärder har förlängts till 30 april 2021

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kr per dag.
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
 • bidragit till att arbetsmarknadens parter har slutet gemensamma avsiktsförklaringar om ett arbete för friskare arbetsplatser
 • sänkt skatten för personer med sjukersättning
 • höjt bostadstillägget för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.
 1. Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Apotek
 2. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Psykiatri
 3. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer om Sjuksköterskelyft
 4. Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa sig förbi mig i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få köra långt till förlossningen eller vänta förgäves på en ambulans?

  Läs mer om Sjukvård
 5. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 6. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 7. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 8. Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Alkohol och narkotika
 9. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 10. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer om Arbetsrätt