Sjukförsäkringen

Trygghet när du blir sjuk

Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

Socialdemokraterna vill:

  • att taket i sjukpenningen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022.
  • att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.
  • att prövningen av arbetsförmågan efter dag 180 i en sjukskrivning ska göras mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring

Välfärd skapar trygghet. Därför är vår generella välfärd grunden för ett starkt samhälle. Det bygger på en gemensam grundtanke om att alla ger efter förmåga och får efter behov. Vi betalar när vi är friska och får tillbaka när vi är sjuka. Syftet med våra gemensamma socialförsäkringssystem är att ge trygghet när livet förändras.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. När människor inte längre kan lita på sjukförsäkringen växer behovet av att teckna privata kompletterande försäkringar. Ett system där var och en löser sin egen försäkring blir dyrt och en del människor skulle på grund av funktionnedsättning eller sjukdom inte kunna teckna en försäkring. Det gäller också personer som jobbar i vissa arbetsmiljöer med hög risk för skador eller arbetslöshet.

Vi vill se en trygg och bra sjukförsäkring. Vi har avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som den förra borgerliga regeringen införde.

Regeringen har även tagit initiativ för att stärka stödet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen. Vårt mål är att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Blir du ändå det så ska du kunna lita på att din försäkring finns där och stöttar dig, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb. Därför föreslår vi nu en höjning av taket vi i sjukföäringen från 8 till 10 basbelopp.

Den 15 mars trädde en viktig lagändring i kraft som innebär att fler kommer kunna få sjukpenning efter dag 180. Regeländringen träffar de som är sjukskrivna och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan. Det är viktigt för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin och för att vi ska få en tryggare sjukförsäkring generellt.

Vi vet att det ekonomiska skyddet vid långvarig sjukdom idag brister. Regelverket är alldeles för restriktivt och människor kommer i kläm. Lagstiftningen måste därför ändras så att människor känner sig trygga med sjukförsäkringen och ges tid till att slutföra vård och rehabilitering för att återgå i arbete.

Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som de vidtar för att förbättra kvaliteten i de ärenden där kassan har nekat sjukpenning och bedömt att den försäkrade skulle kunna försörja sig inom ett annat yrke.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
  • bidragit till att arbetsmarknadens parter har slutet gemensamma avsiktsförklaringar om ett arbete för friskare arbetsplatser
  • sänkt skatten för personer med sjukersättning
  • höjt bostadstillägget för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.