Bistånd

För fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

Socialdemokraterna vill:

 • att alla politikområden ska samverka för att nå en hållbar utveckling i världen
 • att minst 50 procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor och barn
 • att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i biståndsarbetet.

Bistånd för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Socialdemokraterna är övertygade om att välståndet i världen både måste ökas och fördelas rättvist. Sverige kan genom utvecklingssamarbete, det som kallas bistånd, medverka till en utveckling som gör det möjligt. Utvecklingssamarbetet ska hålla en hög kvalitet och ge resultat. Bistånd kan, rätt använt, vara en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Samstämmighet inom och mellan politikområden är avgörande för att målen för biståndet kan nås.

Arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och för ökad jämställdhet har länge varit en hörnsten i socialdemokratisk politik. Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning men det är också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och förtryck, främja utveckling och åstadkomma hållbar förändring. Ökad jämställdhet ger minskad fattigdom.

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd och är en av världens största biståndsgivare per capita. Bistånd är en viktig del i att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Vi socialdemokrater står fast vid enprocentmålet som innebär att Sverige lägger cirka en procent av sin bruttonationalinkomst på internationellt utvecklingssamarbete.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • antagit en feministisk utrikespolitik som bl.a. ska arbeta för att bistånd mer strategiskt ska främja jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter
 • Riktat om bistånd till mer akut hjälp för att kunna hjälpa fattiga och utsatta människor under coronapandemin
 • bidragit till införande av sexualundervisning i skolan i 21 länder i Afrika.
 1. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 2. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 3. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 4. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap
 5. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 6. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 7. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 8. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer om Migration, asyl- och flyktingpolitik
 9. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 10. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export