Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Bistånd

För fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Sveriges bistånd ska användas för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska gå i skolan, att fler människor får tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor har lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

Socialdemokraterna vill

  • att alla politikområden ska samverka för att nå en hållbar utveckling i världen.
  • att minst 50 procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor och barn.
  • att Sverige ska vara ledande i FN:s arbete för ekonomisk jämställdhet och flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter globalt.
  • att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i biståndsarbetet.

Bistånd för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

Vår politik för bistånd och utveckling fokuserar på att människor ska få förutsättningar att själva ta sig ur fattigdom, förbättra sina levnadsvillkor och leva i trygghet samt ha makt och inflytande över sina egna liv. Utvecklingssamarbetet ska hålla en hög kvalitet och ge resultat. Bistånd kan, rätt använt, vara en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt att bekämpa korrumperade, odemokratiska styrelseskick. Samstämmighet inom och mellan politikområden är avgörande för att målen för biståndet kan nås.

Allt bistånd ska bidra till att uppnå jämställdhet, vilket bland annat innebär att resurser fördelas på ett jämställt sätt. Att ge kvinnor och flickor makt över sina egna liv och främja deras medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är det bästa sättet att bekämpa fattigdom, främja mänsklig utveckling och nå ekonomisk tillväxt.

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd och är en av världens största biståndsgivare per capita. Bistånd är en viktig del i att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Vi socialdemokrater står fast vid att svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI och användas till både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. 

Det här har vi gjort

  • stått upp för en generös biståndspolitik och värnat enprocentsmålet.
  • antagit en feministisk utrikespolitik som bland annat arbetar för att bistånd, mer strategiskt, ska främja jämställdhet och kvinnors/flickors rättigheter.
  • i regeringsställning mer än fördubblat Sveriges humanitära bistånd till Ukraina för att hjälpa utsatta människor och för att lindra nöd till följd av kriget.

Uppdaterades senast: