Gå till innehåll

Folkbildning

För demokrati och utveckling

Folkbildning är en viktig del i ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

Socialdemokraterna vill

  • värna folkbildningens självständighet och oberoende
  • att studieförbund och folkhögskolor får rätt förutsättningar för att utvecklas
  • genomföra en ny kultur- och folkbildningssatsning
  • att antalet utbildningsplatser ska fortsätta att öka.

Folkbildning för demokrati och utveckling

Svensk folkbildning har en lång tradition av lärande och bildning som bygger på demokratiska grunder och deltagarnas kraft och engagemang. Folkbildningen bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och individers självförverkligande.

Den omfattar verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund och båda delarna är viktiga. Folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, det vill säga fri från politisk styrning och frivillig för deltagarna.

Folkbildningens unika position mellan det formella och informella kunskapssystemet måste värnas. Genom att erbjuda bildning genom livet utan tvång skapas lärandemiljöer där människor kan växa och utvecklas på andra sätt än i skolan eller på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater anser att det är fortsatt viktigt att slå fast och värna folkbildningens, från statens, fria och oberoende ställning. Samtidigt ska folkbildningen vila på demokratiska grunder och utgå från alla människors lika värde och rättigheter. Utbildning och bildning ger ett starkare Sverige.

Det här har vi gjort

  • byggt ut folkhögskolan med 8 000 nya platser
  • höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kronor i månaden
  • tillfört nya medel till studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
  • satsat på studieförbundens arbete med ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen.
  • tillsatt en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen som ska vara klar 2024

Uppdaterades senast: