Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik för fred, stabilitet och självständighet

Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

Socialdemokraterna vill:

 • att säkerhetspolitiken ska värna Sveriges självständighet
 • att säkerhetspolitiken ska vara stabil och långsiktig
 • att säkerhetspolitiken ska bidra till stabilitet i vårt närområde
 • att säkerhetspolitiken ska bidra till global fred, säkerhet och utveckling
 • att säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten.

Sverige ska vara en stark röst för mer samarbete och gemensam säkerhet

Säkerhetspolitikens yttersta syfte är att garantera Sveriges oberoende och självständighet. Vi måste kunna värna vår suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande värderingar och skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. Diplomati, handel, bistånd och totalförsvar är exempel på säkerhetspolitiska instrument för att hantera utmaningar såväl i närområdet som bortom närområdet.

Att fördjupa bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten är en viktig del av säkerhetspolitiken. Säkerhet bygger vi med andra och det är genom samarbete och informationsutbyte vi bäst kan möta samtidens hot.

Den militära alliansfriheten ska fortsatt vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren visat att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med militär alliansfrihet.

Nato är en central aktör för europeisk säkerhet samt för internationell krishantering. Sverige deltar i vissa fredsbevarande operationer stödda av Förenta Nationerna, FN, som leds av Nato. FN ger ofta i uppdrag till Nato att utföra fredsoperationer eftersom organisationen har resurser att leda vissa komplicerade insatser. Därför stödjer socialdemokraterna ett svensk deltagande i Natos övningskoncept Nato Response Force (NRF).

FNs verksamhet på det fredsbevarande området är viktig. Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före, under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och utveckling. FN-resolutioner fördömer våldtäkt och sexualiserat våld i konflikter och slår fast att dessa handlingar utgör hot mot internationell säkerhet. Arbetet utifrån FN-resolutionerna 1325 och 1820 med flera måste intensifieras. Kvinnors rättigheter och perspektiv måste få bättre genomslag i arbetet för fred och säkerhet.

Uppdaterades senast:

 1. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap
 2. Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

  Läs mer om Alliansfrihet
 3. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 4. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 5. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 6. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 7. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 8. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 9. I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Extratjänster