Nedrustning

Nedrustning för en fredligare värld

Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

Socialdemokraterna vill:

 • att Sverige fortsätter att arbeta för global nedrustning
 • att Sverige fortsätter arbeta för en global kärnvapennedrustning
 • att Sverige fortsätter vara en stark röst för internationell diplomati.

Vi ska vara en stark röst för nedrustning i världen

Vårt mål är en värld utan kärnvapen. Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för oss socialdemokrater. Vi har en lång tradition av att vara i framkant och leda arbetet internationellt för nedrustning. Hotet från kärnvapen begränsas genom att internationella avtal upprätthålls. Icke-spridningsfördraget (NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, måste stärkas och utfästelser gjorda i avtalet förverkligas.

Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att skapa gemensam säkerhet genom att verka för kärnvapennedrustning. För att nå framgång behövs en bred politisk mobilisering av konstruktiva, nedrustningsengagerade länder. Sverige ska vara en stark kraft i det arbetet. Det är en viktig del av vår strategi för att bygga gemensam säkerhet. Genom vår nedrustningspolitik har vi under mer än ett halvt århundrade haft ett starkt politiskt och diplomatiskt engagemang för en kärnvapenfri värld. Det ska vi hålla fast vid.

Den gemensamma säkerheten förstärks av kärnvapennedrustning. Målet är en värld fri från kärnvapen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • inrättat ett kunskaps- och forskningscentrum om kärnvapenvapennedrustning
 • lanserat Stockholmsinitiativet för att med andra länder ta fram konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning
 1. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap
 2. Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

  Läs mer om Alliansfrihet
 3. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 4. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 5. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 6. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 7. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 8. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer om Migration, asyl- och flyktingpolitik
 9. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 10. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export