Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nedrustning

Vårt mål är en värld utan kärnvapen

Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning.

Socialdemokraterna vill

  • att Sverige fortsätter arbetet för global nedrustning och kärnvapennedrustning
  • att ett FN-sekretariat inrättas om kärnvapennedrustning med uppgiften att följa efterlevnaden av nedrustningslöftena i icke-spridningsfördraget (NPT).

Vi ska vara en stark röst för nedrustning i världen

Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för oss socialdemokrater. Vi har en lång tradition av att vara i framkant och leda arbetet internationellt för nedrustning. Hotet från kärnvapen begränsas genom att internationella avtal upprätthålls. Icke-spridningsfördraget (NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, måste stärkas och utfästelser gjorda i avtalet förverkligas.

Vi vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget (NPT) och öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning. Vi vill att Sverige som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen (TPNW) aktivt ska bidra till att konventionen utvecklas så att Sverige kan ansluta sig.

För att nå framgång i arbetet för kärnvapennedrustning behövs en bred politisk mobilisering av konstruktiva, nedrustningsengagerade länder. Sverige ska vara en stark kraft i det arbetet. Det är en viktig del av vår strategi för att bygga gemensam säkerhet. Genom vår nedrustningspolitik har vi under mer än ett halvt århundrade haft ett starkt politiskt och diplomatiskt engagemang för en kärnvapenfri värld. Det ska vi hålla fast vid.

Den gemensamma säkerheten förstärks av kärnvapennedrustning. Målet är en värld fri från kärnvapen.

Sveriges ansökan om medlemskap i Nato förhindrar inte att vi fortsätter driva frågan om nedrustning. Sverige fortsätter att arbeta för en värld utan kärnvapen och självklart ska socialdemokratin fortsätta att vara en kraft för nedrustning och internationell dialog.

Det finns även länder i Nato, till exempel Tyskland och Norge, som också driver nedrustningsfrågan. Tillsammans med Tyskland, som är en Natomedlem, har Sverige lanserat Stockholmsinitiativet för konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning.

Det här har vi gjort

  • inrättat ett kunskaps- och forskningscentrum om kärnvapenvapennedrustning
  • lanserat Stockholmsinitiativet för att med andra länder ta fram konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning.

Uppdaterades senast: