Rektorer

Tydligt ledarskap för trygga skolor

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

Socialdemokraterna vill:

 • att rektorer och skolledare i hela skolsystemet får kontinuerlig och obligatorisk kompetensutveckling
 • förbättra skolledares arbetsmiljö och lön. Rektor ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet
 • inrätta ett nationellt professionsprogram
 • öka rektorers mandat att bidra till trygghet och studiero
 • förbättra rektorernas specialpedagogiska kunskap

Ett pedagogiskt rektorskap

För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan är rektors ledarskap centralt. Socialdemokraterna vill att skolledare och rektorer ska ha tid och kompetens för det pedagogiska ledarskapet. Vi vill att Skolkommissionens förslag om ett nationellt professionsprogram genomförs för att förbättra kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare och skolledare. Vi vill även förbättra arbetsmiljön, så att rektorer kan besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna sig trygga i att rektor förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag.

Det finns många skickliga rektorer och skolledare i den svenska skolan. Men alldeles för få av dem ges rätt förutsättningar. Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi gemensamt investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som svensk skola behöver. Så utvecklar vi ett starkt samhälle med en trygg och jämlik kunskapsskola med ett tydligt pedagogiskt ledarskap.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • gett rektorer som tar sig an skolor med stora utmaningar högre lön
 • påbörjat ett arbete med parterna om ett professionsprogram för att ge rektorer större möjlighet att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
 • stärkt skolledarskapet i förskolan och sett till att förskolecheferna blir rektorer
 • gett biträdande rektorer och förskolans rektorer tillgång till rektorsutbildningen
 1. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 2. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 3. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 4. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 5. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel
 6. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer om Utbildning
 7. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 8. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 9. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 10. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola