Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Läxor

Alla elever ska ha rätt att få hjälp med sina läxor, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför kunna få hjälp med läxläsningen.

Socialdemokraterna vill

  • att alla elever erbjuds läxhjälp oavsett vilken skola de går på
  • införa en läxhjälpsgaranti för alla elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.

Likvärdiga förutsättningar för läxläsning

I vårt starka samhälle ska elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte vara beroende av om de har föräldrar som kan hjälpa till med läxläsning eller inte, eller som kan köpa läxhjälp eller inte. Alla elever ska få möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med olika ideella föreningar. Skolan ska organisera läxhjälpen på det sätt som fungerar bäst.

Under de senaste åren har skolresultaten stigit men svenska elever har alltjämt för låga kunskaper. Det är tydligt att fler insatser krävs för att lyfta skolresultaten. Stödet till elever som inte uppnår kunskapsmålen behöver utökas och förväntningarna på elevernas insats måste vara tydliga. Läxor är ett av många bra verktyg att arbeta med.

Politiken ska inte styra över läxors exakta utformning men politiken har ett ansvar för att se till att alla elever får förutsättningar att klara skolan. Vi socialdemokrater vill därför att alla elever ska få läxhjälp utanför ordinarie undervisningstid.

Det här har vi gjort

  • investerat närmare 400 miljoner kronor per år i läxhjälpsstöd i grund- och gymnasieskolan så att alla elever kan få hjälp med läxor efter ordinarie undervisningstid. Under 2021 fick lovskolan och läxhjälpen ytterligare 170 miljoner kronor i bidrag
  • ökat anslagen till ideella föreningar som ger läxhjälp
  • avskaffat läx-RUT, det vill säga möjligheten att göra skatteavdrag för läxhjälp. Skattepengar ska inte gå till privat undervisning.

Uppdaterades senast: