Gymnasieskola

En gymnasieexamen är nyckeln till arbete

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • att gymnasieskolan ska göras obligatorisk och att skolplikten förlängs till 18 år
 • att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
 • att utveckla fler yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning
 • att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan
 • att alla gymnasieprogram ska innehålla ett estetiskt ämne.

Gymnasieexamen är en vattendelare på svensk arbetsmarknad

Gymnasieskolans styrning behöver förbättras. I stora delar av landet kan elever i dag inte välja mellan alla gymnasieprogram. I andra fall konkurrerar kommunala och fristående skolor om ett alltför litet elevunderlag med halvtomma klasser. I vårt starka samhälle är en fungerande gymnasieskola en lokal, regional och nationell angelägenhet.

Socialdemokraterna vill att alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. För att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas och fler lärare anställas. Systemet med kursbetyg behöver ses över.

Vi vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas som ger behörighet till högskolan. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som går en yrkesutbildning. Nu ser vi till att yrkesprogrammen åter blir attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken. Vi vill bland annat att alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare garanteras tillsvidareanställning på heltid.

Uppdaterades senast: 18 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • genomfört en rad åtgärder för att få fler att ta en gymnasieexamen, t.ex. rätt till mentor, garanterad undervisningstid och stärkt elevhälsa
 • satsat på attraktiva yrkesutbildningar, fler yrkeslärare och yrkescollege
 • infört specialiserade branschskolor för bristyrken
 • satsningar på introduktionsprogrammen och lovskola så fler elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
 • höjt studiebidraget för gymnasieelever med 200 kr/månaden.
 1. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

  Läs mer
 2. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer
 3. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer
 4. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer
 5. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer
 6. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer
 9. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer
 10. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer