Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Spelmissbruk

En sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll

Arbetet med att förhindra de negativa konsekvenserna av spel är en prioriterad fråga för oss. Frågorna ingår i en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, samt spel om pengar 2022–2025.

Socialdemokraterna vill

  • ha en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel
  • att de negativa konsekvenserna av spelande ska minska och att det ska råda hög säkerhet i spelen
  • att spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet
  • att personer med spelmissbruk bör få tillgång till vård och stöd av god kvalitet. Behandling för skadligt bruk eller beroende bör ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.

Starkare reglering av spelmarknaden

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelmissbruk kan också få förödande konsekvenser för familjer och i värsta fall ta liv. Enligt Folkhälsomyndigheten har 340 000 svenskar spelproblem, varav 45 000 har mycket allvarligt spelberoende. Tre av fyra personer med spelproblem är män. Problemet är vanligast i åldersgruppen 25–44 år, men andelen personer med risk för spelproblem är störst i åldersgruppen 18–24 år

Det är mot denna bakgrund som den socialdemokratiska regeringen har infört nya regleringar och begräsningar av spel om pengar. Socialstyrelsen har också klassat spelmissbruk som en sjukdom och sjukvården har i större omfattning börjat erbjuda hjälp till spelmissbrukare.

Vi har nu infört en förstärkt spelreglering som syftar till att minska skadeverkningarna av spel om pengar. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Bland annat ska förslagen sätta stopp för aggressiv spelreklam för de farligaste spelen samt stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden.

Det här har vi gjort

  • en omreglering av den svenska spelmarknaden från och med den 1 januari 2019
  • en viktig del i omregleringen är den nya regeln om omsorgsplikt som innebär att spelföretagen ska ta ansvar för att motverka spelproblem bland sina kunder
  • utvärderat effekterna av omregleringen under 2018–2022 i syfte att säkerställa att konsumentskyddet har stärkts och att spelmissbruket har minskat. I utvärderingen konstateras att mer behöver göras för att minska de negativa konsekvenserna av spelande
  • infört en förstärkt spelreglering för att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Uppdaterades senast: