Kärnkraft

En ansvarsfull avveckling på sikt för goda elpriser och stärkt konkurrensförmåga

Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning.

Socialdemokraterna vill:

  • arbeta för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och fler möjligheter till energilagring, tillsammans med energieffektivisering och mer flexibilitet. Vi ska ha ett väl fungerande elsystem med el till konkurrenskraftiga priser, även när kärnkraften är borta
  • att Sverige ska ha god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Frågor och svar angående elpriserna

Samarbete möjliggör hållbar omställning och stabila villkor

Ett starkt samhälle tar ansvar för att vi har energi idag och imorgon. Privatpersoner och företag ska vara trygga med att vi har en stabil elleverans med konkurrenskraftiga priser. Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Vattenkraften som idag står för omkring 45 procent av Sveriges elproduktion går både att planera över tid, och reglera snabbt när det behövs. Energi från vind och biobränslen har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 och anser att det är kärnkraftsbolagen som själva ska ta besluten om fortsatt drift såväl som avveckling av anläggningar. Enligt bolagen finns tekniska förutsättningar att köra återstående sex anläggningar till 2040.

Socialdemokraterna vill möjliggöra för en successiv utfasning av kärnkraften med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor, fler möjligheter till energilagring och energieffektivisering.

För kärnkraften gäller i övrigt de överenskommelser som gjordes före energiuppgörelsen 2016. De kärnkraftverk vi har idag får ersättas med kärnkraft, men den ska bära sina egna kostnader och inte subventioneras. 

En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Den nationella elektrifieringsstrategin ger långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion och bättre överföringsförmåga – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Omställningen till ett förnybart elsystem ska uppnås på ett sådant sätt att den kompetens och det kunnande som finns hos dem som idag arbetar i energibranschen tas tillvara.

Frågor och svar om kärnkraft:

Vad tycker Socialdemokraterna om kärnkraft?

Så här står det om kärnkraft i Socialdemokraternas politiska riktlinjer:

"Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas. En nationell elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om."

Varför stänger politiken ned kärnkraftsreaktorer?

Det är inte politiska beslut som gjort att vissa reaktorer slutat användas utan det är helt och hållet företagens egna beslut. Det är ingen dörr stängd till kärnkraft. Det är fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige och har varit det under de senaste tio åren.

Behövs inte kärnkraften i framtiden? Varför vill ni inte ha kärnkraft?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, traditionella såväl som små modulära reaktorer (SMR/Fjärde generationens kärnkraft). Det har varit tillåtet att bygga ut kärnkraften i tio år men investerings­viljan från företagen har saknats.

Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anser att det är kärnkraftsbolagen som själva ska ta besluten om såväl fortsatt drift som avveckling av anläggningar.

Hade priserna varit lägre om kärnkraftsreaktorer inte stängts ned?

Priset på elen idag har inte med kärnkraften att göra. De höga priserna beror främst på höga priser på naturgas, som är viktig för många länder i Europa. Så sent som 2020 hade vi rekordlåga priser i Sverige – med samma energimix som vi har idag. Ser man till Europa så har exempelvis Frankrike, som har långt mer kärnkraft är Sverige, ännu högre priser än vad vi har nu.

Det är tydligt att lösningen snarare är att frigöra Europa från beroende av fossil el och att fortsätta bygga ut både produktion och överföringsförmåga i Sverige.

Ni säger att investeringsviljan är låg, samtidigt har flera kärnkraftsägare varit ute och sagt att de vill bygga. Det verkar inte hänga ihop?

Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, såväl traditionella som små modulära reaktorer.

Det finns många som pratar om att de vill bygga ny kärnkraft. Däremot är det väldigt få som satsar riktiga pengar.

När det gäller förnybar energi så finns det under 2017-2023 över 100 miljarder kronor i beslutade eller aviserade investeringar i vindkraft. Det bygger och har byggt ut elproduktionen i Sverige här och nu.

Investeringsviljan här och nu, i Sverige, är främst i förnybara energislag som vindkraft. Därför har vi också fattat beslut för att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, något som kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige.

M, SD, KD vill satsa på ny kärnkraft. Varför vill inte ni det?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, såväl traditionella som små modulära reaktorer. Men investeringsviljan är hittills låg från företagen.

Är man seriös när man menar att man ska bygga ny kärnkraft så måste man i så fall använda skattebetalarnas pengar till det. Inte ens i budgetreservationen från M, SD, KD fanns några sådana pengar.

Vad tycker ni om SMR (Små modulära reaktorer)?

Det är osannolikt att vi får se ny kärnkraft inom 10-15 år, då ny kärnkraft tar lång tid att utveckla och investeringsviljan i förnybar el är mycket större. Vad gäller små modulära reaktorer så ligger även en sådan teknik långt fram i tiden. Det vill säga innan de kommit ut på marknaden och sålts i så många exemplar att kostnaden sjunkit så att de är konkurrenskraftiga.

Det är inte aktuellt att stänga några dörrar utan vi vill fortsätta följa utvecklingen av all fossilfri teknik – det gäller även SMR.

Oppositionens intresse i frågan verkar dock vara något av ett luftslott. Det talas vitt och brett om vikten av kärnkraft och SMR, men i de högerkonservativas budgetreservation så återfinns noll kronor i satsningar på detta.

Uppdaterades senast: