Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kärnkraft

En viktig del av svensk elproduktion

Den senaste tidens höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el. När det gäller att lösa Sveriges energibehov finns det för oss socialdemokrater inga heliga kor.

Socialdemokraterna vill

  • Säkra tillgången till stabil, billig el genom att använda all säker och hållbar elproduktion vi har.
  • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Efter valet vill vi se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa, och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.
  • Sveriges elförsörjning måste tryggas, det är alltid vår första prioritet. Socialdemokraterna är teknikoptimistiska och ser positivt på forskning och utveckling. Vi vill se mer förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet innanen succesiv utfasning av kärnkraften är möjlig.

Frågor och svar angående elpriserna

Samarbete möjliggör hållbar omställning och stabila villkor

Ett starkt samhälle tar ansvar för att vi har energi idag och imorgon. Privatpersoner och företag ska vara trygga med att vi har en stabil elleverans med konkurrenskraftiga priser. Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Vattenkraften, som idag står för omkring 45 procent av Sveriges elproduktion, går både att planera över tid och reglera snabbt när det behövs. Energi från vind och biobränslen har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Men kärnkraften är också en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraftverk med politiska beslut.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning.

En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Den nationella elektrifieringsstrategin ger långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion och bättre överföringsförmåga – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Sverige är ett föregångsland när det gäller omställningen av vårt sätt att producera energi. Idag är över 99 procent av elproduktionen fossilfri och över 90 procent av bränslet i värmeproduktionen är fossilfritt eller återvunnet. Vi socialdemokrater ser att Sverige ska fortsätta att leda den omställningen. Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Frågor och svar om kärnkraft:

Vad tycker Socialdemokraterna om kärnkraft?

Så här står det om kärnkraft i Socialdemokraternas politiska riktlinjer:

"Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas. En nationell elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om."

Varför stänger politiken ned kärnkraftsreaktorer?

Det är inte politiska beslut som gjort att vissa reaktorer slutat användas utan det är helt och hållet företagens egna beslut. Det är ingen dörr stängd till kärnkraft. Det är fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige och har varit det under de senaste tio åren. Socialdemokraterna ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft.

Behövs inte kärnkraften i framtiden? Varför vill ni inte ha kärnkraft?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Det har, under vissa givna förutsättningar, varit tillåtet att bygga traditionella såväl som små modulära reaktorer (SMR/Fjärde generationens kärnkraft) i tio år men investerings­viljan från ägarna har saknats.

Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Målet innebär inte ett stoppdatum för kärnkraft, enligt energiöverenskommelsen.

Hade priserna varit lägre om kärnkraftsreaktorer inte stängts ned?

Priset på elen idag har inte med kärnkraften att göra. De höga priserna beror främst på höga priser på naturgas, som är viktig för många länder i Europa. Så sent som 2020 hade vi rekordlåga priser i Sverige – med samma energimix som vi har idag. Ser man till Europa så har exempelvis Frankrike, som har långt mer kärnkraft är Sverige, ännu högre priser än vad vi har nu.

Det är tydligt att lösningen snarare är att frigöra Europa från beroende av fossil el och att fortsätta bygga ut både produktion och överföringsförmåga i Sverige.

Ni säger att investeringsviljan är låg, samtidigt har flera kärnkraftsägare varit ute och sagt att de vill bygga. Det verkar inte hänga ihop?

Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, såväl traditionella som små modulära reaktorer.

Det finns många som pratar om att de vill bygga ny kärnkraft. Däremot är det väldigt få som satsar riktiga pengar.

När det gäller förnybar energi så finns det under 2017-2023 över 100 miljarder kronor i beslutade eller aviserade investeringar i vindkraft. Det bygger och har byggt ut elproduktionen i Sverige här och nu.

Investeringsviljan här och nu, i Sverige, är främst i förnybara energislag som vindkraft. Därför har vi också fattat beslut för att förenkla och snabba upp utbyggnaden av vindkraft till havs, något som kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige.

M, SD, KD vill satsa på ny kärnkraft. Varför vill inte ni det?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver.

Det har, under vissa givna förutsättningar, varit tillåtet att bygga traditionella såväl som små modulära reaktorer (SMR/Fjärde generationens kärnkraft) i tio år men investerings­viljan från ägarna har saknats.

Vi moderniserar nu också regelverken så att de hänger med i den tekniska utvecklingen, och regeringen har tillhandahållit gröna kreditgarantier som kan användas även till detta område. Men investeringsviljan är hittills låg från företagen.

Är man seriös när man menar att man ska bygga ny kärnkraft så måste man i så fall använda skattebetalarnas pengar till det. Inte ens i budgetreservationen från M, SD, KD fanns några sådana pengar.

Vad tycker ni om SMR (Små modulära reaktorer)?

Ny kärnkraft tar lång tid att utveckla och investeringsviljan i förnybar el är mycket större.

Socialdemokraterna är ett teknikoptimistiskt parti. Det är inte aktuellt att stänga några dörrar utan vi vill fortsätta följa utvecklingen av all fossilfri teknik – det gäller även små modulära reaktorer (SMR). Energimyndigheten finansierar redan forskning om SMR, i enlighet med energiöverenskommelsen. Regeringen kommer ge Strålskyddsmyndigheten i uppdrag att uppdatera regelverken för kärnkraft så att de hänger med i teknikutvecklingen, inklusive SMR.

Det är viktigt att vi har regelverk och säkerhetsarbete som hänger med i teknikutvecklingen också inom detta område.

Läs mer om vår energipolitik

Uppdaterades senast: