Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Mat

Ett starkt svenskt jordbruk tryggar livsmedelsförsörjningen

Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stoppa matfusket och stärka konsumenternas rätt till bra information. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

Socialdemokraterna vill

 • öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologisk sådan
 • bibehålla och utveckla ett starkt djurskydd med höga miljökrav som en konkurrensfördel
 • göra det obligatoriskt att, vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel, ställa krav på att produktionen sker med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige
 • ha bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restauranger
 • fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare.

Ett starkt samhälle för trygga livsmedel

Livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker den hållbara utvecklingen och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i många andra länder. Vi ska värna och utveckla våra mervärden – de är en konkurrensfördel för Sverige.

Men för att svenska bönder ska kunna konkurrera behövs ett starkt samhälle. Fusk och felmärkning av mat ska stävjas och kommuner ska köpa miljöinriktade och svenska produkter. Vi ska underlätta för människor att bli aktiva konsumenter. Informationen om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger bör införas.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på den mat som vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.

Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Genom offentliga upphandlingar kan vi stödja hållbart producerad mat och höja matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården.

Det här har vi gjort

 • med anledning av Rysslands oprovocerade och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Därför har den socialdemokratiska regeringen presenterat flera krispaket på drygt två miljarder kronor till jordbruket och 40 miljoner kronor till yrkesfisket
 • tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi för att öka den svenska matproduktionen
 • infört strängare straff för matfusk, drivit på för mindre kemikalier och bättre märkning inom EU
 • gett kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny Upphandlingsmyndighet med bättre regler
 • inlett en satsning på ökad ekologisk livsmedelsproduktion
 • vi har föreslagit en retroaktiv skattenedsättning för diesel som används i jord-, skogs- och vattenbruk med 800 miljoner kronor och utökat Norrlandsstödet med 50 miljoner kronor
 • regeringen har fattat beslut om förslag till Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027. Totalt omfattar den strategiska planen drygt 60 miljarder kronor, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Regeringen satsar också cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen av Sveriges landsbygder under åren 2023-2027
 • för att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillföras tio miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 för att fortsätta driva det nationella centrumet för mathantverk.

Uppdaterades senast: