Mat

Starkt svenskt jordbruk för trygga livsmedel

Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

Socialdemokraterna vill:

 • öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologiskt
 • bibehålla och utveckla starkt djurskydd och höga miljökrav som en konkurrensfördel
 • göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige
 • bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restaurang
 • fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare efter sommarens extrema torka

Ett starkt samhälle för trygga livsmedel

Livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker hållbar utveckling och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har helt enkelt hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i andra länder. Våra mervärden ska vi värna och utveckla - de är en konkurrensfördel för Sverige.

Men för att svenska bönder ska kunna konkurrera behövs ett starkt samhälle. Fusk och felmärkning av mat ska stävjas och kommuner behöver kunna köpa miljöinriktat och svenskt. Det ska bli lättare för människor att bli aktiva konsumenter. Informationen om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger bör införas.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Genom offentlig upphandling kan vi stödja hållbart producerad mat och höja matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • efter torkan tagit fram ett krispaket för svenskt lantbruk som saknar motstycke i modern tid. 1,2 miljader till stöd för våra svenska bönder för att lindra torkans effekter
 • tagit fram en långsiktig livsmedelsstrategi för att ökad svensk matproduktionen
 • infört strängare straff för matfusk och drivit på för mindre kemikalier och bättre märkning i EU
 • gett kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny Upphandlingsmyndighet och bättre regler
 • inlett en satsning på ökad ekologisk produktion.
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020-2025 så livsmedelsproduktion i Sverige kan öka. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på ett fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram om 2.1 miljarder kr för 2021. Stöden i landsbygdsprogrammet bidrar till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt landsbygdernas utveckling
 • I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år för genomförandet av ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka
 • För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillföras 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 i syfte att fortsatt driva det nationella centrumet för mathantverk
 1. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 2. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog
 3. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 4. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 5. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 6. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 7. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 8. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 9. Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer om Landsbygdspolitik
 10. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi