Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Psykiatri

Kampen mot psykisk ohälsa – en jämlikhetsfråga

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • vill bygga ut och utveckla första linjens psykiatri, med fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna
 • få en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Den bör också kunna avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin
 • förstärka elevhälsan för att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa
 • se fler ungdomsmottagningar som ska kunna ge stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa
 • öka ansträngningar för att korta köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Alla barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska få snabbare kontakt med vården. ”En väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården. Det kan handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå.
 • införa en nationell stödlinje för psykisk ohälsa som kan ge ett professionellt och anonymt samtalsstöd, via till exempel telefon eller chatt, till personer med psykisk ohälsa eller självmordstankar och deras anhöriga.
 • se en stärkt suicidprevention genom ökade resurser till nationell kunskapsspridning och stöd till organisationer som arbetar förebyggande
 • motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården

Vi behöver investera i varandra

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Många unga och äldre lider av psykisk ohälsa. Bland nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet suicid är högt prioriterade frågor för regeringen. Medlen för kommande år ska bl.a. användas till fortsatta överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention. I det ingår satsningar för att utveckla och stärka primärvårdens arbete mot psykisk ohälsa och underlätta arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Viktiga delar är arbetet med rätt stöd till psykisk hälsa samt arbetet med en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den. Arbetslivet behöver bli bättre. Vi vill motverka stress och psykisk ohälsa på jobbet genom att skärpa kraven på arbetsgivare och förbättra arbetsskadeförsäkringen och Företagshälsovården.

Vi behöver investera mer i varandra. I ungas psykiska hälsa, i ett friskare arbetsliv och i att bryta äldres ensamhet. Det kan vi bara göra om vi väljer välfärd före skattesänkningar för dom som tjänar mest.

Det här har vi gjort

 • ökade satsningar på skolhälsovård och ungdomsmottagningar så att fler unga kan få hjälp tidigt
 • ökat satsningar riktat till den barn- och ungdomspsykiatriska vården (BUP) och på psykisk hälsa med fokus på första linjens psykiatri för barn och unga
 • psykiatrisk vård för vuxna samt förbättrat tillgången till vård för att motverka ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända
 • förstärkt vårdgarantin som bland annat ska göra att den som behöver träffa en psykolog på vårdcentralen ska få göra det snabbare än idag
 • Sedan 2020 satsat dryg 2 miljarder extra per år för att förstärka den psykiatriska vården och arbetet mot psykisk ohälsa. Satsningen fortsätter även under 2023 och 2024.

Uppdaterades senast: