Public service och kommersiell media

Vi värnar public service och stödjer kommersiell media

Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsatt verka för ett starkt och oberoende public service
 • att public service fortsatt ska ha ett brett utbud och spegla hela landet
 • att public service fortsatt ska utveckla nya verksamheter med syftet att nå medborgare som idag inte tar del av public services utbud
 • utveckla ett nytt plattformsoberoende mediestöd
 • inrätta en så kallad evenemangslista.

Vi vill ha ett fortsatt starkt och oberoende public service

Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Sveriges Radio och Sveriges Television ska ha ett brett utbud av nyheter, samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer och nöjesprogram.

Nya programformer ska inte behöva godkännas eller prövas gentemot privata marknadsaktörer – avskaffa förhandsprövningen.

I den proposition som regeringen lagt om en förändrad radio- och tv-avgift föreslås en individuell avgift för de över 18 år med beskattningsbar inkomst, upp till max drygt 1 300 kr per år. De med låga inkomster ska betala reducerad en avgift. Detta system är mer solidariskt och robust och bedöms på sikt kräva marginella förändringar.

Vi vill ha en stor mediemångfald med kvalitetsjournalistik i hela landet. Därför finns ett mediestöd som ska bidra till innovation- och utveckling såväl som att stödja journalistik även i mindre städer och glesbygd. Coronapandemin har satt stor press på många lokaltidningar när annonsintäkterna uteblivit varför regeringen infört krisåtgärder – läs mer här: Krisstöd till medier och kulturinstitutioner.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • lagt en proposition i riksdagen om nytt mediestöd – Journalistik i hela landet, 2017/18:154, beslut i juni 2018.
 • lagt en proposition om förändrad radio- och tv-avgift (Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service prop. 2017/18:261) – beslut tas hösten 2018
 • utrett förutsättningar för public service inför det kommande sändningstillståndet (presenteras i juni 2018)
 • tagit fram ett mediepolitiskt program.
 1. Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer om Folkrörelse och civilsamhälle
 2. En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

  Läs mer om Idrott
 3. Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer om Kultur
 4. Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer om Kyrkor och trossamfund