Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Bostad

Det måste byggas fler bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. Vi vill även vidta kraftfulla åtgärder mot bostadssegregationen.

Socialdemokraterna vill

 • att varje kommun tar ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder. Vi vill motverka social dumping, som innebär att kommuner medverkar till att personer som är i behov av kommunala stödinsatser flyttar till en annan kommun, utan att personen själv vill flytta
 • att kommunerna, i större utsträckning, ska ha möjlighet att villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregationen
 • införa ett investeringsstöd för att det ska byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i
 • införa ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden, som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden
 • att allmännyttan står för de flesta nyproducerade hyresrätterna och leder utvecklingen i att pressa boendekostnaderna. Allmännyttans villkor behöver stärkas och styras av samhällsnytta. Det måste även vara möjligt att bygga på svaga marknader
 • se ett omfattande hyresbestånd och en gemensam förmedling för alla bostäder på en ort för att alla ska kunna leva i bostäder som passar deras behov
 • att all form av diskriminering på bostadsmarknaden motverkas
 • att skillnaderna i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger minskar. Samtidigt vill väldigt många – oberoende av bakgrund – äga sitt boende. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus
 • att kommunernas förutsättningar förbättras genom en modern förköpsrätt av mark för bostadsbyggande och möjligheter till att agera mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter och boendemiljöer
 • att särskilda satsningar görs för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. En möjlighet kan vara ett särskilt startlån för unga och andra förstagångsköpare
 • att konkreta åtgärder för äldre görs i form av möjligheter till att byta bostad, bättre tillgänglighet och trygghetsboende
 • stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar och ombildningar. Lyxrenoveringar för att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas
 • motverka marknadshyror som leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

Vi kan inte acceptera att samhället abdikerar från bostadsfrågan och en nationell bostadspolitik krävs för att klara bostadsförsörjningen i hela landet.

Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad för några. Det behövs fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen.

Bostaden påverkar vilka arbeten du kan ta, var du kan studera och hur mycket av din vakna tid som går till pendling. Det avgör om du kan flytta hemifrån, påverkar vilka förskolor och skolor som är tillgängliga för dina barn och möjligheten att känna ro. Vårt mål är ett Sverige där alla kan bo bra genom hela livet.

Boendesegregation har ökat kraftigt och förekommer i hela landet. Det har skapat en grogrund för utanförskap, ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet. Vi vill införa ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden, som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden.

Vi vill även ge kommuner bättre förutsättningar att driva en aktiv markpolitik för att bryta segregationen genom att införa en ny modern förköpslag och stärka kommunernas möjlighet att redan i detaljplan styra mot blandade bostadsområden.

Det här har vi gjort

 • Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Den höga byggtakten måste hållas uppe och vi vill att det till år 2030 ska påbörjas en halv miljon nya bostäder, varav en stor del ska bestå av hyresrätter. Vårt Sverige kan bättre
 • infört omfattande regelförenklingar för att förkorta planprocessen och därmed göra det snabbare och billigare att bygga
 • genomfört de största statliga investeringarna i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden på 30 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med
 • investeringsstödet har gjort att mer än 55 000 lägenheter byggts hållbart och med cirka 20 procent lägre hyra än vad som annars vore fallet. På många orter skulle det inte gå att bygga utan investeringsstöd. Under 2020 färdigställdes mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. Att den högerkonservativa majoriteten i riksdagen avskaffat investeringsstödet kommer att leda till en minskning av bostadsbyggandet
 • infört åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten
 • infört ett renoveringsstöd som kan sökas av alla fastighetsägare i flerfamiljshus. Detta stöd är inriktat på energieffektivisering och ska användas för att hålla nere hyreshöjningarna
 • reglerat frågan om tillval och frånval vid renoveringar. Det gör att hyresgästen lättare kan överblicka vad en standardhöjande åtgärd innebär i hyreshöjning.
 • infört en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna
 • att en hyresgäst, vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande, ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt.

Håller du med? Skänk en slant.
Varje bidrag gör nytta.

Uppdaterades senast: