Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Djurskydd

Djurskyddet ska stärkas

Att behandla våra djur på ett bra sätt är ett etiskt ansvar som vi alla har. Sverige ska vara världsledande när det gäller djurskydd. Vi socialdemokrater vill därför att svenskt djurskydd fortsätter att förbättras.

Socialdemokraterna vill

 • värna djurskyddslagen haven stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs
 • värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter
 • göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg användning av antibiotika – precis som i Sverige.
 • värna det svenska beteskravet som bidrar till djurvälfärden i jordbruket
 • se till att djurskyddskontrollen ska vara rättssäker, likvärdig och effektiv
 • införa kamerövervakning vid slakterier
 • agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bland annat hårdare krav på transporterna.

Ett förstärkt djurskydd

Det svenska djurskyddet i lantbruket ger svensk mat en konkurrensfördel. I ett starkt samhälle har vi också en bra tillsyn som gör att vi kan känna oss trygga med att våra djur behandlas väl. Genom att stärka djurskyddet kan vi minska behovet av antibiotika inom lantbruket, vilket är kritiskt med tanke på den globala ökningen av antibiotikaanvändningen och riskerna med multiresistenta bakterier. Istället för att djuren proppas fulla med antibiotika hålls djuren i lantbruket friska genom förebyggande åtgärder.

Den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen införde en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt. Vilka djur som får användas på cirkus ska regleras strikt och sjölejon och elefanter har förbjudits.

För att komma till rätta med problemen med övergivna och förvildade katter så har vi infört märkning och registrering av katter. Övergivna och förvildade katter omfattas nu även av den nya djurskyddslagen.

Alla Sveriges tamdjur, sällskapsdjur och produktionsdjur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras hälsa och välmående främjas.

Djurskyddskontrollen ska vara rättssäker, likvärdig och effektiv så att vi kan känna oss trygga med att våra djur behandlas väl. Det svenska djurskyddet i lantbruket ger svensk mat en konkurrensfördel. Hit hör bland annat beteskravet som innebär viktiga djurvälfärdsfördelar. Förutom att djuren får utlopp för sitt naturliga beteende får de även motion. Kor som går ut och betar på sommaren blir också friskare än de som står inne. För att ytterligare stärka skyddet på slakterierna, vill vi införa kamera bevakning som komplement till traditionella inspektioner.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten som vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att, vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel, ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Den offentliga sektorn ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Vi ser till hela landet och alla medborgare.

Transport av djur är en kärnfråga för oss. Djur, oavsett om de är inom EU:s gränser eller utanför, ska behandlas med respekt och omtanke. Därför driver vi på för striktare transporttider och att tiden begränsas. Vi vill att varje djur ska ha det så bra som möjligt under transport och genom att minska transporttiden är vi övertygade om att risken för lidande reduceras. Vi ser även behovet av en konsekvent och transparent djurskyddskontroll. Denna kontroll bör vara regelbunden och effektiv, samtidigt som den upprätthåller en hög rättssäkerhetsstandard.

Det här har vi gjort

 • infört en ny modern djurskyddslag med skärpta krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma. Vi har förbjudit elefanter och sjölejon på cirkus
 • föreslagit en obligatorisk märkning och registrering av katter som infördes den 1 januari 2023
 • uppmanat högerregeringen att överväga en ny utredning för att undersöka om nuvarande hundavel är förenlig med gällande djurskyddslagstiftning. Vi socialdemokrater vill att konkreta förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet ska redovisas.
 • tagit strid i EU för ökade djurskyddskrav till exempel vid transporter och minskad antibiotikaanvändning.

Uppdaterades senast: