Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Feminism och jämställdhet

Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

Socialdemokraterna vill

 • stärka skyddet mot trakasserier
 • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid
 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det
 • stoppa allmän visstid och så kallad hyvling (när arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar, istället för att säga upp. Ett sätt att kringgå turordningsregler och uppsägningstid).
 • att anställda inom vården ska ha rätt till arbetskläder och arbetsskor
 • höja bidragen till kvinnojourerna.

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

I vårt starka samhälle står vi upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka eller definierar dig som något annat. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige. Vi behöver fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Sverige är därför inte jämställt även om vi har kommit långt jämfört med många andra länder.

Jämlikheten och jämställdheten ska öka i Sverige, inte minska. Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller undergräver demokratin. Vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är framförallt unga kvinnor som mår allt sämre. Och det är bland unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är som störst. Det finns även ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär oftast mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Arbetsmarknaden behöver därför bli mer jämställd och trygg. Och psykiatrin och vården behöver förbättras.

Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse som vilar på demokratins grunder. Vi viker därför aldrig från våra progressiva värderingar.

Det här har vi gjort

 • infört en samtyckeslagstiftning
 • satsst på att minska mäns våld mot kvinnor
 • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö
 • höjt flerbarnstillägget och inkomstgränserna i bostadsbidraget
 • bedrivit en feministisk utrikespolitik.

Uppdaterades senast: