Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att bli gammal

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre
 • införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre
 • anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor.
 • ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet
 • bygga fler äldreboenden.

Trygg äldreomsorg i hela landet

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför gör vi nu historiskt stora investeringar i kommuner och landsting för att stärka välfärden.

För att möta de ökade behoven och förbättra äldreomsorgen har vi tidigare investerat 2 miljarder för att öka bemanningen och höja kvaliteten. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi vill ytterligare stärka det fallförebyggande arbetet. Från 2021 föreslår regeringen en historisk satsning på svensk äldreomsorg. Den innehåller en permanent resursförstärkning till kommunernas äldreomsorg på 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom ramen för regeringens äldreomsorgslyft. Sammantaget innebär detta 7,4 miljarder kronor till äldreomsorgen år 2021.

Äldreomsorgslyftet innebär en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Genom satsningen finns det nu möjlighet för alla kommuner att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Det här satsningarna behövs. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Sverige kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den.

Vi vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och bryta många äldres ensamhet genom ett trygghetspaket för mer social samvaro. Vi vill genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre och öka stödet till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Så kan fler aktiviteter anordnas, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar.

En generell kvalitetsplan för hur äldreomsorgen ska utvecklas långsiktigt behöver tas fram. Det handlar om säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen genom t.ex. tryggad personalförsörjning, flexibla former för biståndsbeslut om äldreomsorg. I vårt starka samhälle ska alla som behöver få en plats på ett äldreboende - då behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • Permanent resurstillskott till äldreomsorgen med 4 miljarder kronor årligen
 • Ett äldreomsorgslyft för fler trygga medarbetare och en tryggare äldreomsorg
 • Återhämtningsbonus i sjukvården och äldreomsorgen för att främna ett hållbart arbetsliv för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården
 • infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden
 • Kommunerna har fått möjlighet att ge enklare former av hemtjänst till äldre utan omfattande behovsprövning
 1. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer om Äldre
 2. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

  Läs mer om Vinst i välfärden
 3. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer om Pension