Havsmiljö

En bättre havsmiljö kräver insatser

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Socialdemokraterna vill:

 • att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
 • ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
 • fortsätta insatser mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
 • skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket.

Rent hav och rent dricksvatten

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre reningen av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska.

Därför satsar den S-ledda regeringen 240 miljoner kronor bland annat för insatser mot övergödning 2020. Regeringen satsar ytterligare 65 miljoner kr på sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsar därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Den stora förekomsten av mikroplatser i havsmiljön är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpning av plastskräp från fartyg måste upphöra.

Därför har den S-ledda regeringen infört en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten bidrar till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Havens ekosystem är allvarligt hotade. Vi måste fortsätta arbeta för ett hållbart fiske. Känsliga områden ska skyddas från bottentrålning och mindre miljöpåverkande fiskeredskap stimuleras. Bottentrålning som får stora effekter på bottenfaunan stoppas i hela EU. Fiskodling med höga miljökrav kan skydda vilda bestånd av fisk och skapa jobb i landsbygd.

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att metoder för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • under mandatperioden har regeringen gjort historiskt stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur, samt åtgärder för hav och vatten. Fler än 750 naturreservat har inrättats, arealen skyddade marina områden har dubblerats och drygt 13 procent av havsområdet har fått skydd
 • satsat 80 miljoner kr 2020 på att förstärka miljöövervakning av hav- och vatten
 • infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika och andra åtgärder minskad plastanvändning
 • antagit en plastskatt för att minska plastutsläpp i hav och natur
 • uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå ändringar i förordningen fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Vi satsar också 7 miljoner kronor i ökat anslag till Havs- och vattenmyndigheten 2021 och framåt
 • Regeringen satsar 105 miljoner kronor mer för 2021 i arbetet med invasiva främmande arter i akvatisk miljö
 • Regeringen vill att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2021 och 2022
 • Förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar hota människors hälsa, den biologiska mångfalden samt havs- och vattenmiljön. Därför satsar vi 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten