Havsmiljö

En bättre havsmiljö kräver insatser

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Socialdemokraterna vill:

 • att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
 • ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
 • fortsätta insatser mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
 • skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket.

Rent hav och rent dricksvatten

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre reningen av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska.

Därför satsar den S-ledda regeringen 240 miljoner kronor bland annat för insatser mot övergödning 2020. Regeringen satsar ytterligare 65 miljoner kr på sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsar därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Den stora förekomsten av mikroplatser i havsmiljön är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpning av plastskräp från fartyg måste upphöra.

Därför har den S-ledda regeringen infört en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten bidrar till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Havens ekosystem är allvarligt hotade. Vi måste fortsätta arbeta för ett hållbart fiske. Känsliga områden ska skyddas från bottentrålning och mindre miljöpåverkande fiskeredskap stimuleras. Bottentrålning som får stora effekter på bottenfaunan stoppas i hela EU. Fiskodling med höga miljökrav kan skydda vilda bestånd av fisk och skapa jobb i landsbygd.

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att metoder för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • under mandatperioden har regeringen gjort historiskt stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur, samt åtgärder för hav och vatten. Fler än 750 naturreservat har inrättats, arealen skyddade marina områden har dubblerats och drygt 13 procent av havsområdet har fått skydd
 • satsat 80 miljoner kr 2020 på att förstärka miljöövervakning av hav- och vatten
 • infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika och andra åtgärder minskad plastanvändning
 • antagit en plastskatt för att minska plastutsläpp i hav och natur
 • uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå ändringar i förordningen fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Vi satsar också 7 miljoner kronor i ökat anslag till Havs- och vattenmyndigheten 2021 och framåt
 • Regeringen satsar 105 miljoner kronor mer för 2021 i arbetet med invasiva främmande arter i akvatisk miljö
 • Regeringen vill att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2021 och 2022
 • Förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar hota människors hälsa, den biologiska mångfalden samt havs- och vattenmiljön. Därför satsar vi 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten
 1. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 2. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog
 3. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 4. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 5. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 6. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 7. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 8. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 9. Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer om Landsbygdspolitik
 10. Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

  Läs mer om Energi