Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Innovation

För fler jobb, ett bättre samhälle och en starkare ekonomi

Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovationer stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

Vi vill stärka möjligheterna för företagen och samhället i övrigt att nyttja digitaliseringen, finansiera expansioner, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster samt få stöd för export till växande marknader.

Socialdemokraterna vill

  • stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla olika samarbeten
  • utveckla fler företagsinkubatorer
  • satsa på forskning och högre utbildning i hela landet.

Samarbete stärker Sveriges innovationsförmåga

Sverige räknas som en av världens främsta innovationsnationer och vi socialdemokrater vill fortsätta att stärka den svenska innovationsförmågan. Genom nya produkter och tjänster har svenska företag hävdat sig i den globala konkurrensen, vilket skapar förutsättningar att skapat ett tryggare samhälle.

Den gröna omställningen skapar många nya jobb i hela landet och våra företag bidrar till hållbarhet och minskade utsläpp i hela världen.

För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat är det viktigt att stimulera behovsmotiverad forskning samt utveckla samarbetet mellan politik, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut och utbildningsväsendet. Sverige ligger i framkant för industrins omställning och nämns ofta som ett föredöme i internationella sammanhang – inte minst tack vare vår unika förmåga att samverka.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför tagit fram strategiska samverkansprogram där svenska styrkeområden pekas ut för att kraftsamla kring olika innovationsinsatser. Det handlar om hälsa- och livsvetenskap, näringslivets digitala strukturomvandling, kompetensförsörjning och ett livslångt lärande. Men också om nya sätt att leva, bo, resa, göra affärer, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Regeringens strategiska samverkansprogram syftar till att identifiera innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar samt bidra till svensk konkurrenskraft.

Visionen för framtidens industri är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar, industriell produktion av varor och tjänster. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag, som bidrar till jobb och export, och är ett av världens främsta innovationsländer.

Regeringen prioriterar nu att främja en allt snabbare klimatomställning vilket gör det möjligt för fler privata investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen.

Sverige ska underlätta den forskning och innovation, inte minst inom så kallad deep tech, som utvecklas i växelverkan mellan industriföretag, små underleverantörer och start-up företag.

Vidare kan innovationsupphandlingar och höjd kompetens om klimatneutral och cirkulär upphandling bidra till fler innovationer och den gröna omställningen.

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra insatser för att öka kommersialiseringen av forskning och innovationer. Och genom detta bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.

När det gäller innovationer framhåller regeringen att innovationssystemet ska stärkas med satsningar som avser bland annat. strategiska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrationsmiljöer samt sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering.

Det här har vi gjort

  • skapat strategiska samverkansprogram, som är ett tvärsektoriellt initiativ som ska genomföras och delfinansieras av näringsliv och offentlig verksamhet
  • lanserat strategin Smart industri – en ny industrialiseringsstrategi för Sverige
  • lanserat strategin Framtidens industri – en strategi för grön och digital omställning
  • infört Industriklivet, som är regeringens långsiktiga satsning för att minska industrins processrelaterade utsläpp och uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. De stöd som kan sökas rör forsknings- och innovationsprojekt. Exempelvis satsningen Hybrit, som handlar om att producera stål utan fossila bränslen
  • höjt basanslagen till forskning och infört tioåriga, nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen samt att förbättra vård- och omsorgssektorn.

Uppdaterades senast: