Innovation

För fler jobb och en starkare ekonomi

Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

Socialdemokraterna vill:

 • stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla samarbeten
 • utveckla fler företagsinkubatorer
 • satsa på forskning och högre utbildning i hela landet.

Samarbete stärker Sveriges innovationsförmåga

Sverige räknas som EU:s bästa innovationsnation, och vi socialdemokrater vill fortsätta att stärka den svenska innovationsförmågan. Genom nya produkter och tjänster har svenska företag kunnat hävda sig i den globala konkurrensen, vilket skapar förutsättningar att skapa ett tryggare samhälle.

För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat är det viktigt att stimulera behovsmotiverad forskning samt utveckla samarbetet mellan politik på olika nivåer, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut och utbildningsväsendet.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har därför tagit fram strategiska samverkansprogram där fem svenska styrkeområden pekas ut för att i samverkan kraftsamla kring innovationsinsatser. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem

För att prioritera en stärk innovationskraft har regeringen inrättat ett nationellt innovationsråd. Innovationsrådet fungerar som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen och ledamöter från näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. Rådet identifierar utmaningar och samverkansområden av strategisk betydelse för utvecklingen av innovationspolitiken samt föreslår initiativ för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • inrättat ett nationellt innovationsråd
 • skapat strategiska samverkansprogram
 • höjt basanslagen till forskning och infört 10-åriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen och att förbättra vård- och omsorgssektorn.
 1. Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

  Läs mer om Ekonomi
 2. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer om Företagande och entreprenörskap
 3. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer om Nyindustrialisering
 4. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export
 5. Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer om Näringspolitik och konkurrenskraft
 6. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 7. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 8. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 9. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer om A-kassan
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring