Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Innovation

För fler jobb, ett bättre samhälle och en starkare ekonomi

Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovationer stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället. Den gröna omställningen skapar nu många nya jobb i hela landet och våra företag bidrar till hållbarhet och minskade utsläpp i hela världen.

Vi vill stärka möjligheterna för företagen och samhället i övrigt att nyttja digitaliseringen, finansiera expansioner, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster samt få stöd för export till växande marknader.

Socialdemokraterna vill

  • stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla olika samarbeten.
  • utveckla fler företagsinkubatorer.
  • satsa på forskning och högre utbildning i hela landet.

Samarbete stärker Sveriges innovationsförmåga

Sverige räknas som en av världens främsta innovationsnationer och vi socialdemokrater vill fortsätta att stärka den svenska innovationsförmågan. Genom nya produkter och tjänster har svenska företag hävdat sig i den globala konkurrensen, vilket skapar förutsättningar att skapa ett tryggare samhälle.

För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat är det viktigt att stimulera behovsmotiverad forskning samt utveckla samarbetet mellan politik, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut och utbildningsväsendet. Sverige ligger i framkant för industrins omställning och nämns ofta som ett föredöme i internationella sammanhang – inte minst tack vare vår unika förmåga att samverka. Vi rankas högt i studier som jämför innovationsförmågan i olika länder.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tog därför fram strategiska samverkansprogram där svenska styrkeområden pekades ut för att kraftsamla kring olika innovationsinsatser. Det handlar om hälsa- och livsvetenskap, näringslivets digitala strukturomvandling, kompetensförsörjning samt ett livslångt lärande. Men också om nya sätt att leva, bo, resa, göra affärer, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Regeringens strategiska samverkansprogram syftade till att identifiera innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och därmed bidra till svensk konkurrenskraft.

Visionen för framtidens industri är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar, industriell produktion av varor och tjänster. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag, som bidrar till jobb och export, och ska fortsätta vara ett av världens främsta innovationsländer.

En viktig prioritering nu är att främja en allt snabbare klimatomställning som gör det möjligt för fler privata investeringar som kan bidra till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen.

Sverige ska underlätta den forskning och innovation, inte minst inom så kallad deep tech, som utvecklas i växelverkan mellan industriföretag, små underleverantörer och start-up företag.

Vidare kan innovationsupphandlingar och höjd kompetens inom klimatneutral och cirkulär upphandling bidra till fler innovationer och den gröna omställningen. Flera myndigheter har haft i uppdrag att genomföra insatser för att öka kommersialiseringen av forskning och innovationer. Och genom detta bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.

Innovationssystemet kan stärkas med satsningar som avser bland annat strategiska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrationsmiljöer samt sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering.

Det här gjorde vi i regeringsställning:

  • skapade strategiska samverkansprogram, dvs ett tvärsektoriellt initiativ som genomförs och delfinansieras av näringsliv och offentlig verksamhet
  • lanserade strategin Smart industri – en ny industrialiseringsstrategi för Sverige
  • lanserade strategin Framtidens industri – en strategi för grön och digital omställning
  • införde Industriklivet, en långsiktig satsning för att minska industrins processrelaterade utsläpp och uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. De stöd som kan sökas rör forsknings- och innovationsprojekt. Exempelvis satsningen Hybrit, som handlar om att producera stål utan fossila bränslen
  • höjde basanslagen till forskning och införde tioåriga, nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden var klimatutmaningen samt förbättrad vård- och omsorgssektorn.

Uppdaterades senast: