Gå till innehåll

Företagande och entreprenörskap

Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på såväl stora exportföretag som små och medelstora företag.

Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Socialdemokraterna vill

  • ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas
  • förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa
  • att samhället ska stötta småföretag så att de vågar investera och anställa
  • att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.
  • öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion.

Samhället ska stötta småföretag så att de vågar anställa

Vi socialdemokrater vill stärka förutsättningarna att bedriva företagsamhet i hela landet. Därför vill vi fortsätta stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna.

Vi vill stärka möjligheterna för företagen att nyttja digitaliseringen, finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar bland annat om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Sveriges företagare är bland EU:s äldsta. Det finns en stor potential för en ung generation att vidareutveckla och göra befintliga företag mer innovativa. Regeringens ambition är därför att underlätta finansieringen för att ta över företag som behöver generationsväxling. Vi vill också stärka start-up scenen och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag.

En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Regler som omfattar företagande är en sådan faktor och det är därför centralt att reglerna är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Vi ser också att idag går företagsstöd och projektmedel främst till män och mansdominerade branscher. För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara, det skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet.

En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus.

Ett väl fungerande ramverk och system för kapitalförsörjning är avgörande för att företag ska kunna starta och expandera. Därför har regeringen arbetat fram en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.

Det här har vi gjort

  • infört ett växa-bidrag som gör det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare
  • genomfört skattelättnader för personaloptioner
  • förenklat regelkrånglet genom att ta tillvara på digitaliseringen. Bland annat är det nu möjligt för företagare att lämna in sina årsrapporteringar digitalt, något som tidigare inte varit möjligt.

Uppdaterades senast: