Högskola

Högskoleutbildning bidrar till utveckling, kunskap och tillväxt

I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

Socialdemokraterna vill:

 • möjliggöra för yrkesverksamma att växa och växla genom hela livet
 • öka antalet högskoleplatser i hela landet
 • förändra styr- och resurstilldelningssystemet för högre utbildning
 • höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid
 • arbeta för att fler mår bra under sina studier

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

När kunskapskraven höjs på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram. Så bygger vi ett tryggare Sverige. Högskoleutbildning bidrar till såväl tillväxt som människors utveckling, bildning, samhällsengagemang och kritiska tänkande.

Vi socialdemokrater vill att högskolor och universitet ska finnas i hela landet och att fler platser tillförs i takt med arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildad arbetskraft. Alla lärosäten ska hålla hög klass på både utbildning och forskning. Högskolornas samverkan med arbetslivet ska stärkas.

För mer kunskap och tillväxt bygger vi nu ut högskolor och universitet i hela landet med tiotusentals platser. Samtidigt satsar vi på kvalitetsförstärkningar, mer undervisningstid och höjda forskningsanslag. Det är viktigt att alla människor ges likvärdiga möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • stärkt kvaliteten och ökat undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningarna
 • byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet. Från 2021 ökar antalet utbildningsplatser med nära 19 000 så att kunskapslyftet inom högskolan omfattar cirka 44 000 platser
 • höjt studiebidragsdelen i studiemedlet med 300 kr/månaden
 • Malmö högskola har tillförts resurser och blivit universitet
 • tillsatt en omfattande styr- och resursutredning
 • Höjt ambitionen för studenthälsan. 25 miljoner kronor från 2021 för att förstärka studenthälsan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och bidra till en bättre studiemiljö
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 4. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 5. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 6. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 7. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 8. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 9. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 10. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel