Skola

En jämlik kunskapsskola med höga resultat

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 31 000 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • anställa mer personal och fler lärare
 • fortsätta investeringarna i skolan.
 • bryta ojämlikheten och införa ett rättvist skolval
 • införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
 • säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet
 • öka möjligheterna att stänga skolor med stora brister
 • stoppa vinstjakten i skolan och förbjuda religiösa friskolor

I skolan läggs grunden för resten av våra liv

Men under lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat på skolan. Vi har vänt utvecklingen. Resurserna har ökat och lärarlönerna höjts. 31 000 fler jobbar i skolan och kunskaperna ökar nu i alla internationella mätningar.

Men vi är inte nöjda.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Så är det inte i dag.

Därför ska vi sätta välfärden först. Det starka samhället behöver ta tillbaka kontrollen över skolan utveckling från friskolekoncerner och religiösa ledare. Vinstjakten behöver stoppas och religiösa friskolor förbjudas. Jämlikheten behöver öka.

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen.

Dit ska vi nå igen.

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 • stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper.
 • infört ett likvärdighetsbidrag på 5 miljarder för att stärka jämlikheten i skolan
 • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare
 • satsat på lärarassistenter som avlastar lärare och motverkar lärarbristen
 • stärkt elevhälsan och anställt fler speciallärare och specialpedagoger
 • utökat undervisningstiden i Matematik och Idrott och hälsa

 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 4. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 5. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 6. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 7. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 8. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 9. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel
 10. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer om Utbildning