Skola

En kunskapsskola med höga resultat

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • anställa mer personal och fler lärare
 • stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor
 • införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
 • säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet
 • göra stora investeringar för att öka jämlikheten och minska skolsegregationen.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv

I vårt starka samhälle ska du veta att skolan finns där för dig och ditt barn. Alla skolor ska vara bra – och kunskap alltid sätts i första rummet. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från ett helt samhälle. För oss är det viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.

Fokus i skolan ska ligga på kunskap och bildning. Lärarna ska bemötas med respekt och ges goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på sin undervisning i en skola som präglas av ordning och studiero och se till att inga elever lämnas efter eller hålls tillbaka. Trygghet ska råda i skolan och all skolpersonal ska kunna ingripa om någon kränks, hotas eller far illa. Elevhälsan ska bli bättre och obligatorisk screening av barns och ungas psykiska hälsa ska göras i skolan.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Staten ska därför ta ett större ansvar för att höja resultaten i skolan. Vinstjakten ska stoppas och religiösa friskolor förbjudas.

Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. I det starka samhället är skolan en mötesplats som skapar sammanhållning och tillit.

Uppdaterades senast: 19 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper. 28 000 fler arbetar i skolan jämfört med när vi tillträdde
 • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare
 • stärkt elevhälsan och anställt fler speciallärare och specialpedagoger
 • utökat undervisningstiden i Matematik och Idrott och hälsa
 • infört tidigare skolstart, lovskola, läxhjälp och en Läsa-Skriva-Räkna-garanti för att alla elever ska nå kunskapsmålen.
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer
 3. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer
 4. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer
 5. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer
 6. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer
 7. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer
 8. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer
 9. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer
 10. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer