Skog

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
 • att fler ska anställas inom de gröna näringarna
 • införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
 • stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är en viktig resurs och har en nyckelroll för att ersätta fossila råvaror. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb i landsbygder. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande.

Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning. Ett Röj-stöd syftar till att göra det billigare för privata skogsägare att köpa tjänster för att röja skogsmark, vilket skulle skapa arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden.

Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter. Resurser måste finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras. Äganderätten ska beaktas.

Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det har tagits fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så kan ett starkt samhälle säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Uppdaterades senast:

Detta har vi gjort:

 • satsat på gröna jobb inom skogsnäringen som omfattar drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020 med 910 miljoner kronor
 • förstärkt arbetet med att skydda värdefulla skogar med 200 miljoner kr för 2020
 • tagit fram det första nationella skogsprogrammet i Sverige och initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
 • startat utredningar kring artskydd och ersättningar för skydd av skog för att säkerställa balansen mellan äganderätt och bevarande av biologisk mångfald
 • tillsatt en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi
 • Särskilda satsningar under Corona från regeringen: Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. 150 miljoner kr avsätts för 2020 och är en del i regeringens förslag till vårändringsbudget för 2020
 • Fribeloppet för landets studenter slopas tillfälligt, vi genomför nedsättningar av arbetsgivaravgiften, Tillväxtverket medger korttidspermittering också för vissa familjeföretag och myndigheterna arbetar med matchning inom jord- och skogsbruk
 • Vi satsar 30 miljoner kr på att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador från och med 2021. Den s-ledda regeringen satsar också 30 miljoner för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare
 • Skogen har en viktig roll att spela - inte bara genom att fungera som en kolsänka för att minska koldioxidutsläppen men också genom framställningen av förnybara biobränsle och träprodukter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Därför satsar vi 200 miljoner kr under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar
 • För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre
 1. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 2. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 3. Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer om Landsbygdspolitik
 4. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 5. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 6. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer om Kärnkraft
 7. Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

  Läs mer om Miljö
 8. Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att minska mängden skadliga kemikalier är en prioriterad miljöfråga för oss socialdemokrater.

  Läs mer om Kemikalier
 9. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

  Läs mer om Klimat
 10. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen