Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Skog

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Socialdemokraterna vill

 • skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
 • att fler ska anställas inom de gröna näringarna
 • införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
 • stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är en viktig resurs och har en nyckelroll för att ersätta fossila råvaror. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb på landsbygden. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande.

Skogsnäringen står för ungefär tio procent av Sveriges totala varuexport, vilket är en betydande del av svensk ekonomi. Runt 100 000 svenskar är sysselsatta i skogsnäringen. Regeringen vill satsa 810 miljoner kronor per år för att utveckla skogspolitiken och stärka svensk skogsnäring.

Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter. Resurser måste finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras. Äganderätten ska beaktas.

Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det har tagits fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så kan ett starkt samhälle säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Det här har vi gjort

 • prioriterar åtgärder för att Sverige ska ha en växande skogsnäring och ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen. Sverige har också ett ansvar internationellt och för kommande generationer att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden samt nationella och internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen
 • föreslagit satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Resurser föreslås också för att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till
 • satsat på gröna jobb inom skogsnäringen som omfattar drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020 med 910 miljoner kronor
 • förstärkt arbetet med att skydda värdefulla skogar med 200 miljoner kr för 2020
 • tagit fram det första nationella skogsprogrammet i Sverige och initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
 • föreslagit ändringar i artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ändras så att skogsägare inte drabbas av detaljregleringar som hindrar deras verksamhet.
 • föreslagit en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog
 • satsningar om 30 miljoner kronor på att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador
 • satsat 200 miljoner kronor under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar. Skogen har en viktig roll att spela - inte bara genom att fungera som en kolsänka för att minska koldioxidutsläppen men också genom framställningen av förnybara biobränsle och träprodukter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi
 • för att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor.

Uppdaterades senast: