Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Nyanlända elever

Höga förväntningar och goda förutsättningar

Alla elever ska nå målen och få förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering så behöver alla skolor dela på ansvaret för de nyanlända eleverna.

Socialdemokraterna vill

 • att alla skolor ska ta emot nyanlända elever
 • att ett tak för andelen nyanlända elever införs
 • att svensk- och modersmålsundervisningen förbättras
 • att mer resurser fördelas till de elever som behöver det bäst
 • att elevhälsan stärks och utvecklas.

Alla skolor ska ta emot nyanlända

I vårt starka samhälle ska alla elever möta höga förväntningar från lärare och annan skolpersonal. Bakom begreppet nyanlända finns individer med olika behov och förutsättningar, precis som bland alla andra elever. Därför ska alla elever få de stödinsatser, den stimulans och den tid i skolan de behöver för att klara skolans högt ställda kunskapsmål. Helt avgörande för detta är att det finns tillräckligt med lärare i den svenska skolan.

Forskning visar att nyanlända elever klarar sig bättre i skolan om modersmålsundervisningen håller hög kvalitet och kombineras med ämnes- och svenskundervisning. Ju tidigare man får möjlighet att prata svenska med sina klasskamrater, desto fortare lär man sig det svenska språket.

På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela på ansvaret för nyanlända elever. Även de skolor som har de bästa förutsättningarna ska ta emot nyanlända barn och unga. Det är inte rimligt att ett fåtal skolor får bära det största ansvaret för många nyanlända elever.

Det här har vi gjort

 • investerat i de skolor och förskolor som har tuffast förutsättningar inom ramen för Samverkan för bästa skola
 • höjt kommunernas ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent
 • ändrat skollagen så att fristående skolor har större möjlighet att ta emot nyanlända elever
 • förbättrat kartläggningen av nyanländas elevers kunskaper och samverkan mellan skolenheter
 • investerat i gymnasiets språkintroduktionsprogram och lovskola.

Uppdaterades senast: