Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Feministisk utrikespolitik

Global jämställdhet och respekt för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

Den feministiska utrikespolitiken handlar om att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter, representation och resurser. Kvinnor och flickor ska ha samma möjlighet till socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande som män och pojkar.

Socialdemokraterna vill

 • att Sverige ska vara ledande i FN:s arbete för ekonomisk jämställdhet och för att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter globalt.
 • att Sverige ska fortsätta att driva på arbetet för ett stärkt jämställdhetsperspektiv i FN.
 • att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och fredsbevarande arbetet.
 • att Sverige ska fortsätta arbetet med att bekämpa allt sexuellt våld, både vid konflikter och i fredstid.

Jämställdhet, fred och hållbar utveckling hänger ihop

Vår socialdemokratiska utrikespolitik är feministisk vilket understryker vårt starka åtagande för jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.

För oss är det självklart att arbeta för kvinnors och flickors lika deltagande och inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer, inom alla områden. Liksom att minska diskriminering och våld mot kvinnor och flickor, barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Att ge kvinnor och flickor makt över sina egna liv och främja deras medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är det bästa sättet att bekämpa fattigdom samt nå ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling. Jämställdhet är ett mål i sig men också en förutsättning för att nå fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet är en central del av den feministiska utrikespolitiken. För att nå global jämställdhet är det avgörande att aktivt arbeta för att uppnå målen i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och efterföljande resolutioner, liksom FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet.

Kvinnors och ungas inflytande och deltagande i fredsprocesser och freds- och statsbyggande är en rättighetsfråga och en förutsättning för hållbar fred och utveckling. Kvinnors inflytande, rättigheter och perspektiv måste få större genomslag i arbetet i FN. Det svenska medlingsnätverket för kvinnor utför ett viktigt arbete för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser och bidrar till att kvinnors perspektiv, behov och intressen prioriteras.

När jämställdhetsbegreppet ifrågasätts, och organisationer och aktörer som kämpar för kvinnors rättigheter ses som hot, ska vi socialdemokrater fortsätta vårt arbete och motverka dessa trender i enlighet med vår feministiska utrikespolitik.

Det här har vi gjort

 • inrättat ett internationellt kvinnligt medlingsnätverk.
 • stärkt EU:s arbete för jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhet.
 • bidragit till mer fokus på kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd.
 • bidragit med miljardstöd till det globala arbetet för kvinnors och flickors rättigheter.
 • stärkt jämställdhetsarbetet i de globala klimat- och miljöfonderna.

Uppdaterades senast: