Folkhögskola

En plats för kunskap och utveckling

Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta att öka antalet platser inom folkhögskolan
 • möjliggöra för studieförbund och folkhögskolor att finnas över hela landet
 • göra det möjligt att läsa en hel gymnasieutbildning på folkhögskola direkt efter grundskolan

Folkhögskolan tar tillvara på möjligheter

Sedan de första folkhögskolorna etablerades i Sverige 1868 har folkhögskolan varit en plats för kunskap och utveckling för människor från vitt skilda bakgrunder och med olika erfarenheter. Med en karakteristisk pedagogik och med fokus på folkbildningens kraft har folkhögskolor runt om i landet gett människor möjligheter de tidigare inte fått eller kunnat ta i det reguljära skolsystemet.

Socialdemokraterna vill utveckla folkhögskolan och ta till vara på dess potential. Arbetsmarknaden kommer kräva att vi i framtiden i högre utsträckning fyller på våra kunskaper genom hela livet. Det stora antalet nyanlända kräver också att vuxenutbildningen byggs ut. Här kan Sveriges alla folkhögskolor spela en stor och viktig roll.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • byggt ut folkhögskolan med 8000 nya platser
 • höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kr i månaden
 • investerat i studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
 • satsat på ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 4. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 5. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 6. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 7. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 8. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 9. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 10. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel