Nationella prov

Rättvisa betyg och digitaliserade nationella prov

De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

Socialdemokraterna vill:

 • stoppa provfusket och öka rättssäkerheten
 • digitalisera de nationella proven
 • att de nationella proven ska stödja lärarna och bidra till en likvärdig betygsättning

Stödjande och rättssäkra nationella prov

De nationella proven fyller viktiga funktioner i skolan. De har som huvudsakliga syften att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Proven har dock kritiserats för att lärare tvingas ägna alldeles för mycket tid åt att administrera och rätta dem. Den tiden behövs med eleverna i stället.

Vi vill se till att lärares kunskapsbedömning och betygssättning av eleverna är rättssäker och likvärdig. Det är samtidigt viktigt att minska lärares administrativa börda i samband med genomförande av de nationella proven.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • avskaffat de mest kritiserade nationella proven, minskat antalet obligatoriska prov på gymnasiet och infört frivilliga bedömningsstöd
 • påbörjat digitaliseringen av de nationella proven
 • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
 • infört extern rättning av de nationella proven
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 4. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 5. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 6. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 7. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 8. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 9. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel
 10. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer om Utbildning