Förskola

En trygg och lärorik förskola för alla barn

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta minska elevgrupperna och införa ett maxtak för elevgruppernas storlek
 • utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare
 • Förbättra löner och arbetsvillkor för personalen. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför barn- och fritidsprogrammet som barnskötare
 • att alla som arbetar i förskolan ha utbildning för att arbeta med barn
 • att allmän förskola införs från två års ålder

En lärorik förskola för alla barn

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

I stora elevgrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Socialdemokraterna har därför återinfört nationella riktmärken för elevgruppernas storlek som alliansregeringen avskaffade och investerat nästan en miljard per år i mindre barngrupper. Det har resulterat i att vi nu har de minsta elevgrupperna på decennier, högre personaltäthet och en högre andel legitimerade förskollärare.

För att fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska elevgrupperna behöver vi utbilda fler förskollärare och barnskötare. Det går inte att förbättra förskolan om vi inte utbildar och anställer mer personal. Vi har därför byggt ut förskollärarutbildningen och satsat på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare. De satsningarna behöver fortsätta och utökas.

Det här har vi gjort:

 • minskat barngruppernas storlek och återinfört nationella riktmärken
 • tillfört särskilda resurser till de förskolor som har störst utmaningar
 • byggt ut förskollärarutbildningen med fler platser
  och utvidgat fortbildningsinsatser för lärare till att även omfatta förskolan
 • Infört en ny läroplan för att bland annat stärkt likvärdighet, jämställdhet och språkutveckling
 • Infört ett språklyft i förskolan för att skapa bättre möjligheter för barn att utveckla sin svenska. Satsningen ökas till 350 miljoner årligen från år 2021
 1. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

  Läs mer om Vinst i välfärden
 2. Alla barn ska få en bra start på sitt lärande. Därför ska förskoleklassen förbättras och likvärdigheten öka.

  Läs mer om Förskoleklass
 3. Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill införa en familjevecka - en extra veckas ledighet per år för föräldrar.

  Läs mer om Barn
 4. En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer om Barnomsorg
 5. Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.

  Läs mer om Friskolor
 6. Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

  Läs mer om Fritidshem
 7. För Socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Alla som kan jobba ska jobba. Ingen ung ska gå utan arbete.

  Läs mer om Ungdomsarbetslöshet
 8. I vårt starka samhälle ska du som förälder både kunna jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid..

  Läs mer om Familjevecka
 9. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 10. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor