Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Förskola

En trygg och lärorik förskola för alla barn

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Socialdemokraterna vill

 • fortsätta minska elevgrupperna och införa ett maxtak för elevgruppernas storlek
 • utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare
 • genomföra ett Förskolelyft – motsvarande Äldreomsorgslyftet – för att skapa trygga anställningar och höja kompetensen i förskolan.
 • införa språkkrav för pedagogisk personal i förskolan. Anställda i förskolan som saknar utbildning om barn eller tillräckliga språkkunskaper ska kunna läsa en barnskötarutbildning eller svenska på arbetstid
 • förbättra löner och arbetsvillkor för personalen. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför barn- och fritidsprogrammet som barnskötare
 • att alla som arbetar i förskolan har utbildning för att arbeta med barn
 • att det, från tre års ålder, ska vara obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som har bott i Sverige en kort tid
 • att allmän förskola införs från två års ålder med ett automatiskt erbjudande om förskoleplats, med möjlighet att tacka nej
 • stärka förskolans språkutvecklande arbete och förtydliga kravet på svenskkunskaper för pedagogisk personal
 • att kommunerna ska sträva efter att aktivt erbjuda plats till andra barn som har behov av förskola för sin språkutveckling.

En lärorik förskola för alla barn

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. En bra förskola för alla är en grundsten för jämlikhet och ska kännetecknas av både lek och lärande. Förskolan är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

I stora elevgrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Socialdemokraterna återinförde därför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek som alliansregeringen avskaffade och investerat nästan en miljard per år i mindre barngrupper. Det har resulterat i att vi nu har de minsta elevgrupperna på decennier, högre personaltäthet och en högre andel legitimerade förskollärare.

För att fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska elevgrupperna behöver vi utbilda fler förskollärare och barnskötare. Det går inte att förbättra förskolan om vi inte utbildar och anställer mer personal. Vi har därför byggt ut förskollärarutbildningen och satsat på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare. De satsningarna behöver fortsätta och utökas.

Det här har vi gjort

 • minskat barngruppernas storlek och återinfört nationella riktmärken
 • tillfört särskilda resurser till de förskolor som har störst utmaningar
 • infört åtgärder för att fler barn ska delta i förskolan. Varje kommun kommer att vara skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte går i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola
 • byggt ut förskollärarutbildningen med fler platser och utvidgat fortbildningsinsatser för lärare till att även omfatta förskolan
 • infört en ny läroplan för att bland annat stärkt likvärdighet, jämställdhet och språkutveckling
 • infört ett språklyft i förskolan för att skapa bättre möjligheter för barn att utveckla sin svenska. Satsningen ökades till 350 miljoner årligen från år 2021.

Uppdaterades senast: