Lärare

Ska värderas högt och mötas med respekt

Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Socialdemokraterna vill:

 • höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön
 • införa ett nationellt professionsprogram och en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier
 • höja kvaliteten i lärarutbildningarna med fler lärarledda timmar och stärkt koppling mellan teori och praktik
 • avlasta lärarna med lärarassistenter och minska lärarnas administration
 • öka lärares mandat att bidra till trygghet och studiero

Skolans viktigaste resurs är lärarna

Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. De ska ha examen, undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett av de viktigaste jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Vi ställer höga krav på lärarna för det är professionen som ska driva utvecklingen av skolan.

I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar på var och en. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från hela samhället. För oss är det viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar.

Därför har vi prioriterat skolan. I dag arbetar 33 600 fler i skolan jämfört med när vi tillträdde. Vi har höjt lärarlönerna, stärkt kvaliteten i lärarutbildningarna, ökat möjligheterna till fortbildning och förbättrat arbetsvillkoren genom att bland annat minska administrationen. Men mer behöver göras.

Lärare ska inte vara diversearbetare, utan behöver avlastning av annan personal, till exempel lärarassistenter. Förutsättningarna för lärare och rektorer att skapa trygghet och en bra arbetsmiljö i skolan behöver förbättras. Vi behöver också utbilda fler lärare. Därför vill vi införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet. Vi ska också se till att akademiker enkelt kunna bli lärare genom en utbildningsgaranti på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • infört ett statligt Lärarlönelyft som höjt lönen för över 60 000 lärare utöver den normala lönerevisionen
 • utbildat och anställt fler legitimerade lärare, speciallärare och specialpedagoger
 • investerat i fortbildning genom de nationella skolutvecklingsprogrammen
 • infört meddelarfrihet för anställda i friskolor
 • byggt ut lärarutbildningarna där söktrycket är som högst samt stärkt utbildningens kvaliteten genom mer resurser och mer lärarledd tid.
 • Infört ett högre lönetillägg för karriärtjänster i utanförskapsområden
 • Inlett arbetet med att införa ett professionsprogram för att stärka lärares, förskolelärares och skolledares professionella utveckling genom yrkeslivet
 • Satsat på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskolelärare
 • Byggt ut den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för att fler ska vidareutbilda sig till lärare
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 4. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 5. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 6. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 7. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 8. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 9. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 10. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel