Israel och Palestina

Socialdemokraterna tror på en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida.

Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

Socialdemokraterna vill:

 • att de israelisk-palestinska fredssamtalen börjar igen
 • se en tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.
 • att ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza upphör
 • att Israels folkrättsligt illegala bosättningspolitik omedelbart upphör.

Viktigt med fredsförhandlingar för varaktig fred

Socialdemokraterna arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser.

Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att erkänna staten Palestina. Världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta parter i konflikten. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar.

Israel fortsätter bygga ut bosättningarna, som utgör nästan hälften av Västbankens yta, trots omvärldens protester. Dessa folkrättsligt illegala bosättningar är ett av de största hindren för en tvåstatslösning. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel. Avtalet omfattar inte produkter från bosättningarna då dessa produkter inte är från Israel. Socialdemokraterna välkomnar EU-beslutet från november 2015 om att införa nya varumärkningsregler för produkter från de israeliska bosättningarna.

Socialdemokraterna arbetar för att Sverige internationellt och i EU kräver att utbyggnaden av bosättningar upphör, muren på ockuperad mark rivs, ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem avslutas samt att blockaden av Gaza upphör. Vi arbetar också för att EU-kommissionen ska överväga lämplig EU-lagstiftning för att motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna.

Uppdaterades senast:

 1. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 2. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 3. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 4. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 5. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap
 6. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 7. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer om Migration, asyl- och flyktingpolitik
 8. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 9. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 10. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export