Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget.

Naturnära jobb för unga

Regeringen föreslår naturnära jobb riktade mot unga, för att bättre möta en svårare situation på arbetsmarknaden för unga med anledning av utbrottet av coronaviruset.

Åtgärder inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald skapar sysselsättning över hela landet genom till exempel skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter. Arbetsuppgifterna är lämpliga att riktas mot unga och utföras inom ramen för satsningen på naturnära jobb. Anslaget för åtgärder för värdefull natur tillförs 10 miljoner kronor för att genomföra satsningen.

Stärkta åtgärder för minskad nedskräpning under pandemin

Regeringen satsar nu totalt 20 miljoner kronor för att minska nedskräpningen under pandemin.

Nedskräpningen har på många ställen ökat under pandemin när fler människor vistas ute i naturen. Det krävs förebyggande insatser som ökad medvetenhet kring nedskräpningen och dess effekter, men även ökade städningsinsatser. Regeringen föreslår därför 10 miljoner kronor för att stärka information och kunskapshöjande insatser rörande nedskräpning, särskilt under pandemin. Information och kunskap är viktiga redskap för att förebygga nedskräpning genom att ändra människors beteende. Regeringen föreslår också ytterligare 10 miljoner kronor för att stärka strandstädningen i kommuner som har problem med marin nedskräpning. Strandstädningen bidrar även till jobb i flera kommuner och den gröna återhämtningen under och efter pandemin.

Regional klimatomställning genom ökat stöd till länsstyrelserna

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och en stor del av det konkreta genomförandet av klimatpolitiken sker lokalt och regionalt. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att leda och samordna det regionala klimat- och energiarbetet.

Länsstyrelserna får nu 20 miljoner kronor för att driva klimatarbetet framåt. Finansieringen gör det möjligt för länsstyrelserna att upprätthålla rollen som en pådrivande och stödjande samarbetspart till kommuner, regioner och företag.

Förbättrat kunskapsunderlag för klimatanpassning

Regeringen vill minska samhällets sårbarhet för klimatförändringarna genom satsningar på klimatanpassning. I det arbetet är det av stor vikt att både bygga upp en kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser, och att samordna de olika aktörer som måste delta i arbetet.

Anslaget för klimatanpassning förslås öka med 40 miljoner kronor för att stärka kunskapen om klimatets förändring och dess effekter samt för samordning av arbetet med klimatanpassning.

 

Uppdaterades senast: