Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S tar krafttag för att bryta bostadssegregationen

S-regeringen föreslår nu flera åtgärder för att minska segregationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Bland annat utreds möjligheterna till ett statligt fastighetsbolag och bättre verktyg för kommunerna att arbeta mer aktivt med stadsplaneringen för att motverka segregation.

Näringsministerminister Karl-Petter Thorwaldsson och bostadsminister Johan Danielsson var tydliga när de under torsdagen den 2 juni presenterade förslagen: Att bryta segregationen är en av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar.

– Segregationen i Sverige har gått så långt att vi på vissa ställen ser det som närmast kan beskrivas som parallellsamhällen, konstaterade Karl-Petter Thorvaldsson.

Bland annat har boendesegregation i Sverige ökat sedan 1990-talet och förekommer i hela landet. Något som bidragit till ökad ojämlikhet påverkar människors uppväxtvillkor, trygghet, förutsättningar i skolan och möjlighet att få arbete. Det har i sin tur skapat en grogrund för utanförskap, ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet.

– Det har skapat otrygghet, först och främst i dessa bostadsområden men tyvärr också i andra bostadsområden. Det finns ju ställen i Sverige i dag där människor är oroliga för att mitt på dagen gå genom sitt bostadsområde och så kan vi naturligtvis inte ha det, sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick medhåll av bostadsministern Johan Danielsson.

– Vi ska inte ha några parallellsamhällen i Sverige. Det hotar hela vår samhällsgemenskap. Regeringen är fast besluten att bygga ett samhälle där människor kommer i utbildning, i arbete och blir en del av en positiv samhällsgemenskap. Alla som kan arbeta ska också ha ett arbete att gå till, sa Johan Danielsson.

S-regeringen tillsätter nu en utredning som ska titta på om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt och ändamålsenligt sätt att förebygga, minska och motverka segregation i områden med socioekonomiska utmaningar.

I områden med socioekonomiska utmaningar är behovet av upprustning och andra åtgärder dessutom ofta stort, men ett kortsiktigt vinstintresse bland vissa fastighetsägare påverkar utveckling och upprustning. Ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i områden med socioekonomiska utmaningar, skulle kunna vara en aktör som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden och fastighetsbestånd till gagn för invånare och samhällets utveckling.

Det kan exempelvis handla om fastigheter för bostäder, affärslokaler, fastigheter för samhällsservice samt anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

Utredare av ett statligt ägt fastighetsbolag är Leif Jakobsson och utredningen ska slutredovisa 31 december 2023.

Kommunerna ska få bättre verktyg för att motverka segregation

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation konstateras också att det behövs en mångfald av bostadstyper när det gäller upplåtelseform, storlek, boendetyp och prisnivå i alla områden för att minska segregationen.

Människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo på samma gata och ha barn på samma skola.

– Här vet jag att många kommuner ute i landet arbetar aktivt med sin stadsplanering för att motverka segregationen. Men vi vet också att det ser olika ut i landet gällande markinnehav och att vissa kommuner behöver fler verktyg för att vara mer aktiv vid köp av mark eller fastigheter för kommunens utveckling, sa Johan Danielsson.

Därför har regeringen även beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå en ny modern och ändamålsenlig förköpslag för mark för kommuner. Behovet av en ny förköpslag har påtalats i statliga utredningar.

– Kommuners markinnehav och möjlighet att kunna öka sitt markinnehav är ett viktigt verktyg i arbetet för att bryta boendesegregationen genom en mer aktiv och långsiktig markpolitik, sa Johan Danielsson.

Till särskild utredare av en ny förköpslag har Erika P. Björkdahl utsetts. Hon är idag professor Uppsala universitet och föreståndare för IFF-institutet för Fastighetsrättslig forskning.

Uppdaterades senast: