Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen tar krafttag för att säkra energiförsörjningen

S-regeringen presenterade idag ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag – inklusive kärnkraften. Dessutom bjuder man in övriga partier till nya breda blocköverskridande energipolitiska samtal efter valet.

placeholder

Socialdemokraterna ska skapa fler jobb genom att leda klimatomställningen. För att lyckas med det behöver vi genomföra vår tids elektrifiering av transporter och industri. Då krävs tillgång till stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren.

Därför presenterade den socialdemokratiska regeringen idag ett antal nya initiativ på energiområdet för att se till att Sverige ska ha mycket och billig el, på plats så snabbt det bara går.

Paketet, som presenterades av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, innehåller förslag om såväl solkraft, vindkraft och vattenkraft, som kraft- och fjärrvärme. Regeringen öppnar även för att förlänga driftstiden för de svenska kärnkraftverken – och utreda frågan om små modulära kärnkraftsreaktorer.

Andra förslag som presenteras är att utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader i hela landet, samt att kompensera dem som drabbas när vindkraften byggs ut. Regeringen vill också korta ansökningstiden för vindkraft långt ute till havs, och modernisera vattenkraften.

Socialdemokraterna bjuder även in till nya breda energipolitiska samtal efter valet.

– Nu lägger vi alla stridsyxor åt sidan. Vi ska diskutera med de svenska företagens och hushållens bästa för ögonen, sa Annika Strandhäll.

S-regeringens paket för mer elproduktion

Solel

Regeringen vill utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Vindkraft

Regeringen kommer ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt ta fram genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

Nytt mål om att tiden att få tillstånd för vindkraft långt ute till havs ska halveras mot idag, genom att bland annat se över tillämplig lagstiftning, effektivisera regeringens egen handläggning och med hjälp av regeringens nya havsplaner.

Vi kommer intensifiera arbetet för samexistens med andra viktiga samhällsintressen. Utifrån havsplanerna ska myndigheterna jobba för att sträva efter samexistens och hitta lösningar för mer havsbaserad vindkraft. Det blir en viktig grund för kommande arbete.

Vattenkraft

Vattenkraften är ryggraden i svensk elproduktion. Det pågår en omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Vi ska värna vår naturmiljö och se till att miljökrav möts, samtidigt som vi inte ska tappa viktig elproduktion längs vägen.

Därför har regeringen lagt två uppdrag till Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, för att följa upp detta.

Fjärr- och kraftvärme

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en Fjärr- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan avlasta elsystemet.

Kärnkraften

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt vara det under lång tid framöver. Regeringen har en god dialog med ägarna av svensk kärnkraft och ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft. Det är viktigt att vi har moderna regelverk och att de också utvecklas när tekniken utvecklas.

Regeringen kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer (så kallade SMR).

Uppdaterades senast: