Nyheter

 • Sveriges museum om Förintelsen inrättas

  I dag, på Förintelsens minnesdag den 27 januari, meddelar regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm.
 • Fribeloppet inom studiemedlen slopas till och med 30 juni 2021

  Under coronapandemin har behovet av studenter som kan gå in och avlasta exempelvis vårdens arbete ökat. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. Därför föreslår regeringen att friloppet slopas fram till 30 juni 2021.
 • Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att att komma åt skatteplanering där aktörer utnyttjar skillnader i olika länders lagar för att betala mindre skatt.
 • Straffet sluten ungdomsvård ses över

  Regeringen ser över straffet ungdomsvård för att det ska anpassas bättre efter dagens problem med gängkriminalitet i unga åldrar. Bland annat utreds om maxtiden för ungdomsvården behöver förlängas, samt hur de som avtjänat sitt straff ska hindras från att återgå till kriminalitet. Dessutom stärks säkerheten på ungdomshemmen för att unga kriminella inte ska kunna rymma och för att förbättra arbetsmiljön för personalen.
 • Mer pengar till kommunerna för att genomföra äldreomsorgslyftet

  Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att över 10 000 anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid samtidigt som de erbjuds fast heltidstjänst. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor för att stärka upp arbetet. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.
 • Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

  Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas.
 • Omställningsstödet förstärks för små företag

  Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.
 • Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

  Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.
 • Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

  Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor.
 • Stärkt arbete mot arbetslivskriminalitet

  Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot brottslighet på arbetsmarknaden.
 • Ny påföljd för unga personer som begår allvarliga brott

  Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, för unga lagöverträdare, i kraft. Lagändringarna är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.
 • En äldreomsorgslag ska göra äldreomsorgen bättre och tryggare

  Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Året som gått har satt strålkastarljuset på äldreomsorgen och hur den, trots mycket stora insatser från chefer och personal, inte stod tillräckligt väl rustad.
 • Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19

  Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.
 • Regeringen förlänger den tillfälliga föräldrapenningen

  Regeringen har idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten.
 • Kraftig förstärkning av svensk forskning

  Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Regeringen miljardsatsar nu på forskning och innovation i hela landet för att stärka Sverige och möta stora samhällsutmaningar såsom pandemier, klimatförändringar, segregation och växande ohälsa.
 • Åtgärder för ökad polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

  Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Polismyndigheten för budgetåret 2021. Myndigheten får flera uppdrag som berör utsatta områden där bland annat polisens närvaro och kamerabevakning ska öka.
 • Stärkt forskning inom hälsa och välfärd

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.
 • Regeringen förlänger ersättningen för karens

  Regeringen införde under våren flera tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen och öka den ekonomiska tryggheten. Nu förlänger regeringen flera åtgärder till slutet av april 2021. Bland annat förlängs ersättningen för karens.
 • Mälardalens högskola blir universitet

  I valet 2018 lovade vi socialdemokrater att Eskilstuna och Västerås skulle få ett universitet. Nu infriar vi det löftet! Regeringen föreslår att Mälardalens högskola ska bli Mälardalens universitet år 2022.
 • Regeringen inrättar ett nationellt cybersäkerhetscenter

  Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot behöver stärkas. Därför fattar regeringen idag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.
 • Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten tar kostnaderna för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Målet är att alla över 18 år samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.
 • Max åtta personer är normen för alla sociala situationer – även över jul och nyår

  Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vilka råd som gäller inför jul och nyår och berättade också att Sverige från och med den 14 december får skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som ersätter de lokala allmänna råd som i dag finns i landets regioner.
 • Förlängning av tillfälligt undantag i sjukförsäkringen vid inställd eller uppskjuten vård

  Den som får sin operation eller behandling uppskjuten på grund av corona ska inte bli av med sin ekonomiska trygghet. Därför föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Det innebär att den som är sjukskriven kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.
 • Gratis vaccin mot covid-19

  När vaccineringen mot covid-19 sätter igång i Sverige kommer det att vara gratis för den som tar vaccinet, meddelade regeringen idag. Ingen ska behöva avstå från den trygghet ett vaccin ger för att pengar saknas.
 • En tryggare sjukförsäkring

  Den S-ledda regeringen har idag presenterat förändringar i sjukförsäkringen för att göra den tryggare och mer rättvis. Blir man sjuk ska man både få ekonomisk trygghet och ett gott stöd till rehabilitering. Det gäller alla oavsett vilken sjukdom man lider av. Ingen blir frisk av att bli fattigare.
 • Sverige ingår nytt avtal som kan säkra vaccin mot covid-19 till hela befolkningen

  Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning. Med tidigare tecknade avtal innebär detta att Sverige, under förutsättning att de aktuella vaccin blir godkända, har säkrat vaccin till hela befolkningen.

 • Tullverket får utökad möjlighet att stoppa misstänkta paket vid Sveriges gräns

  Tullverket ska få utvidgad möjlighet att stoppa och kontrollera postförsändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. 
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till 8 personer

  Regeringen föreslår att gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att sänkas från 50 till 8 personer. Detta föreslås gälla från tisdagen den 24 november. 
 • Förlängda krisåtgärder för att rädda svenska jobb

  Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att påverka svenska företag kraftigt. Det kräver fler åtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Nu förlänger den S-ledda regeringen vårens krisåtgärder för att hjälpa företag att ta sig igenom krisen och rädda så många svenska jobb som möjligt.
 • Regeringen går vidare med parternas överenskommelse

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag meddelat att man kommer lägga den så kallade LAS-utredningen åt sidan och istället arbeta vidare med de förslag fack och arbetsgivare förhandlat om. Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredare som får i uppdrag att ta fram ett lagförslag i nära dialog med samtliga parter på arbetsmarknaden.
 • Utvidgade befogenheter för Tullverket

  Nu föreslår vi också att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa mot ett brott som Tullverket annars inte har befogenhet att ingripa mot. Förslaget innebär en uttryckligt rätt för en tulltjänsteman som i samband med en tullkontroll fattar misstankar om tex männsikohandel, penningtvättsbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ska kunna ingripa.
 • Lättare för polisen att avlyssna grovt kriminella

  Den grova brottsligheten har bytt karaktär och de kriminella grupperingarna har förfinat sina metoder. Med den tekniska utvecklingen finns helt nya förutsättningar att planera och begå brott. Dessutom råder en tystnadskultur som gör att människor inte vågar anmäla brott eller vittna.Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel är därför helt central för att bekämpa de kriminella miljöerna.
 • Bred satsning på civilförsvar och krisberedskap

  Vi lever i en tid som kräver ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor, försvarspolitik och krisberedskap. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats, och Sverige står i dag inför en mångfacetterad hotbild. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.
 • Den största satsningen på Sveriges försvar sedan 50-talet

   Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde. Totalförsvaret behöver därför stärkas.
 • En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition som gör att vi kommer få på plats en permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning, som inte avviker från resten av EU och som har stöd i riksdagen.
 • Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som begränsar individernas frihet och framtid. Regeringen har därför gjort stora satsningar på det här området men det är tydligt att vi behöver göra mer för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Grön skatteväxling: Bilförmånen justeras

  Bilförmånen justeras till en mer rättvis beräkning för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.
 • För att nå klimatmålen - Slopad nedsättning av energiskatt för industri

  För att minska användningen av fossila bränslen och styra mot våra klimatmål samt att uppnå en effektivare energianvändning avser regeringen att från och med den 1 juli 2021 stegvis ta bort skattenedsättningen för uppvärmningsbränslen som används inom tillverkningsindustrin, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Det andra steget genomförs den 1 januari 2022 och innebär att full skatt tas ut på bränsleförbrukningen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021.
 • Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen långsiktiga satsningar för att stärka och intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.
 • Nu stärker vi cancervården

  Även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker för symtom som kan bero på cancer.