Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny bred nationell säkerhetsstrategi

Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna. Säkerhetsfrågorna måste nu ses ur ett bredare perspektiv än tidigare. Detta har präglat arbetet i regeringens säkerhetspolitiska råd. För första gången samlar nu en svensk regering sin syn på Sveriges säkerhet i bred bemärkelse.

Det breda säkerhetsperspektivet är grunden för den nationella säkerhetsstrategi som statsminister Stefan Löfven presenterar idag, när Folk och Försvars rikskonferens inleds i Sälen.

Nationell säkerhetsstrategi (pdf) Pdf, 1.7 MB.

Strategin analyserar åtta primära hot mot vår befolkning och vårt land:

  • Militära hot
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Hot mot energiförsörjningen
  • Hot mot transporter och infrastruktur
  • Hälsohot
  • Klimatförändringar

För genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin behöver hela det svenska samhället engageras. Aktivt deltagande från myndigheter, enskilda individer, näringsliv och civilsamhälle är därför av avgörande betydelse för att förebygga och hantera kriser.

Regeringen bär dock det övergripande ansvaret, och alla departement kommer att utgå från strategin när nu nästa steg ska tas och arbetet med olika initiativ drivas vidare. Vi ska bättre kunna värna totalförsvarets intressen på olika områden i samhället. Det ska därför göras en översyn av regelverken så att strategiska säkerhetsavgöranden inte blir till kommunala eller privata ställningstaganden, utan nationella beslut.

De allra flesta frågor med bäring på svensk säkerhet har samlat breda majoriteter i Sveriges riksdag. Det bör vara möjligt att nå en bred samling också i arbetet med att förverkliga innehållet i denna strategi. En starkare svensk säkerhet skapas inte genom politiskt spel och taktiserande, utan genom strävan efter samsyn och samarbete för landets bästa.

Uppdaterades senast: